Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Personální certifikace  Certifikace testerů softwaru ISTQB

Certifikace testerů softwaru ISTQB - CTFL a CTAL

Charakteristika

Důležité informace:

Nasazení CTFL verze 2018

 • Říjen 2018 – zahájení akreditace školících materiálů podle učebních osnov 2018 v anglickém jazyce
 • Listopad 2018 – Vydání učebních osnov v českém a slovenském jazyce ve verzi Beta (určené školitelům pro přípravu materiálů)
 • Listopad 2018 – Vydání Slovníku pojmů ISTQB (ISTQB Glossary) ve slovenském jazyce – obsahující nové pojmy k CTFL 2018 a ostatním novým modulům
 • Prosinec 2018 – Vydání učebních osnov v českém a slovenském jazyce

2019 Q1 – Q2

 • Leden 2019 (1.1.2019) – Zavedení certifikačních zkoušek podle učebních osnov 2018 v anglickém jazyce
 • 1.Q. 2019  – Zavedení certifikačních zkoušek podle učebních osnov 2018 v českém jazyce.
 • 1.Q. 2019  – Zavedení certifikačních zkoušek podle učebních osnov 2018 ve slovenském jazyce
 • Leden 2019 – Zahájení akreditace školících materiálů podle učebních osnov 2018 v českém jazyce
 • Leden 2019 – Zahájení akreditace školících materiálů podle učebních osnov 2018 ve slovenském jazyce
 • Leden 2019 – červen 2018 – Souběh certifikačních zkoušek podle učebních osnov 2011 a 2018 
 • Červen 2019 – Ukončení certifikačních zkoušek podle učebních osnov ve verzi 2011

V období leden – červen 2019 poběží souběžně zkoušky podle učebních osnov ve verzi 2011 a ve verzi 2018, kdy budou mít účastníci možnost výběru (platí pro všechny jazyky EN, CZ a SK)

více informací na castb.org/cz/uvedeni-ctfl-2018-na-uzemi-cr-sr/.

Nové sylaby pro zkoušku CTFL jsou ke stažení na stránce ISTQB.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Požadavky na vzdělání a praxi pro získání certifikátu ISTQB:

Kvalifikační požadavky na žadatele o zkoušku CTFL (foundation level):

 • minimálně středoškolské vzdělání + doporučená praxe - 0,5 roku v testováním softwaru
 • nebo dokončené VŠ vzdělání.

Kvalifikační požadavky na žadatele o zkoušku Agile Tester:

 • platný certifikát ISTQB CTFL,

Kvalifikační požadavky na žadatele o zkoušku CTAL (advanced level):

 • platný certifikát ISTQB CTFL,
 • doporučená praxe - 5 let v testování softwaru 

Obory ISTQB CTAL:

 • CTAL Test Manager
 • CTAL Test Analyst
 • CTAL Technical Test Analyst

Informace pro žadatele o certifikáty ISTQB - podrobný popis systému zkoušek.


Žádost o zkoušku
Žádost o zkoušku v angličtině - Application form in Englisch language


Seznam účastníků zkoušky (platné pro skupiny od 5 osob):

CTFL

CTAL

Agile Tester

Zájemce o tyto zkoušky musí vyplnit přiloženou žádost a zaslat ji na adresu ČSJ poštou nebo oskenovanou e-mailem na hofmanova@csq.cz nebo leitermannova@csq.cz.

Studijní materiály naleznete na www.castb.org nebo na www.istqb.org. 

Školení pro testery softwaru:

- Česká společnost pro jakost neposkytuje školení z důvodu zachování nezávislosti. 

- Seznam schválených školících organizací naleznete na stránkách CaSTB.

Informace o akreditaci níže uvedených společností na jednotlivé moduly naleznete na stránkách CaSTB (tam jsou vždy aktuální informace, jakmile společnost projde akreditačním/reakreditačním procesem, nebo jí naopak akreditace vyprší). Případně vám informace poskytnou jednotlivé společnosti, kde se dozvíte i cenu kurzu.

Schváleny jsou následující organizace:

CN Group CZ s.r.o.

STEST CZ s.r.o.

tesena s.r.o.

- LBMS, s.r.o.

- Absolvování školení není podmínkou účasti na zkoušce, je pouze doporučené.


ISTQB certification of software testers - CTFL and CTAL

Introduction of CTFL 2018 in Czech Republic and Slovakia

Preliminary plan for releasing the CTFL 2018 Syllabus

2018 Q2

 • June 2018 – CTFL 2018 release in English

2018 Q3

 • August 2018 – Release of ISTQB Glossary in Czech – containing new terms and concepts for CTFL 2018 and other new modules
 • Translation of the CTFL 2018 Syllabus into Czech and Slovak
 • Translation of ISTQB Glossary into Slovak language – containing new terms and concepts for CTFL 2018 and other new modules
 • Preparing exam questions following CTFL 2018 Syllabus

2018 Q4

 • Translation of the CTFL 2018 Syllabus into Czech and Slovak
 • Translation of ISTQB Glossary into Slovak – containing new terms and concepts for CTFL 2018 and other new modules
 • Preparing exam questions following the CTFL 2018 Syllabus and their translation into Czech and Slovak
 • October 2018 – Start of accreditation of training materials according to the CTFL 2018 Syllabus in English
 • November 2018 – Release of the CTFL 2018 Syllabus in Czech and Slovak in Beta
 • November 2018 – Release of ISTQB Glossary in Slovak – containing new terms and concepts for CTFL 2018 and other new modules
 • December 2018 – Release of CTFL 2018 Syllabus in Czech and Slovak

2019 Q1 – Q2

 • January 2019 (1.1.2019) – Introduction of certification exams according to the CTFL 2018 Syllabus in English
 • 1.Q. 2019 (1.1.2019) – Introduction of certification exams according to the CTFL 2018 Syllabus in the Czech language
 • 1.Q. 2019 (1.1.2019) – Introduction of certification exams according to the CTFL 2018 Syllabus in Slovak language
 • January 2019 – Start of accreditation of training materials according to the CTFL 2018 Syllabus in the Czech language
 • January 2019 – Start of accreditation of training materials according to the CTFL 2018 Syllabus in Slovak language
 • January 2019 – June 2018 – Concurrence of certification exams following the CTFL version 2011 and 2018
 • June 2019 – Completion of certification exams according to the CTFL 2011 Syllabus

Between January and June 2019, the exams will run concurrently according to the CTFL Syllabus version 2011 version and version 2018. Participants will have an option for taking an exam (applicable to all EN, CZ and SK languages)

more information - http://castb.org/introduction-of-ctfl-2018-in-czech-republic-and-slovakia/ 

New syllabuses for the CTFL exam can be downloaded from the ISTQB page.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Requirements on education and experience for obtaining the ISTQB certificate:

Qualification requirements for applicants for CTFL exam (foundation level):
 • at least secondary education + recommended experience - 0.5 years in software testing
 • or completed university education.

Qualification requirements for applicants for Agile Tester exam:
 • valid ISTQB CTFL certificate´.

Qualification requirements for applicants for CTAL exam (advanced level):

 • valid ISTQB CTFL certificate,
 • recommended experience - 5 years in software testing

ISTQB CTAL areas:

 • CTAL Test Manager
 • CTAL Test Analyst
 • CTAL Technical Test Analyst

Information for applicants for the ISTQB software testing certificate.


Application for exam
Application for exam in English


List of exam participants (valid for groups of 5 or more persons):

CTFL

CTAL

Agile Tester

Applicants interested in taking this exam must fill out the attached application form and send it to the ČSJ’s address by post or scan and email it to hofmanova@csq.cz or leitermannova@csq.cz.

Study materials are available at www.castb.org or at www.istqb.org. 

Training for software testers:

- in order to ensure independence, the Czech Society for Quality does not provide training. 

- List of authorized educational organizations is available at CaSTB.

Information about accreditation of the companies below for individual modules are available at CaSTB website (publishes current information once the company passes the accreditation/re-accreditation process, or when its accreditation expires). Alternatively, information may be provided by the individual companies where you will also learn the price of the course.

The following organizations are authorized:

CN Group CZ s.r.o.

STEST CZ s.r.o.

tesena s.r.o.

- LBMS, s.r.o.

- Completion of training is not a condition for participation in the exam, it is only a recommendation.

 

Doplňkové informace

Od 1.1.2017 podepisuje každý úspěšný účastník zkoušky souhlas s umístěním v mezinárodní databázi certifikovaných testerů softwaru. V databázi bude uvedeno jméno, příjemní, typ certifikátu, číslo certifikátu, datum zkoušky, jeho platnost, země složení zkoušky a certifikační orgán, kde byla zkouška složena. Žádná citlivá data o držitelích certifikátů se nebudou zveřejňovat - viz formulář.

Informace ke zkoušce CTFL

Zkouška je formou písemného testu, obsahuje 40 testových otázek. Zkouška se skládá v češtině, angličtině nebo slovenštině.

Cena zkoušky CTFL:

PřihlášeníCena (bez DPH)
Prvotní zkouška (včetně vystavení certifikátu)115 eur
Opravná zkouška115 eur

Informace ke zkoušce Agile Tester

Zkouška je formou písemného testu, obsahuje 40 testových otázek. Zkouška se skládá v angličtině.

Cena zkoušky Agile tester:

PřihlášeníCena (bez DPH)
Prvotní zkouška (včetně vystavení certifikátu)115 eur
Opravná zkouška 115 eur

Informace ke zkoušce CTAL

Zkouška je formou písemného testu. Skládá se pouze v angličtině. 

Cena zkoušky CTAL:

PřihlášeníCena (bez DPH)
Prvotní zkouška (včetně vystavení certifikátu)180 eur
Opravná zkouška180 eur

Organizace otevřených zkoušek v prostorách ČSJ:

- termíny zkoušek platí pro zkoušky CTFL, CTAL i Agile Tester

- zkoušky se konají v učebnách ČSJ na Novotného lávce 5, Praha 1 vždy od 9,00 hodin

- všichni přihlášení na daný termín zkoušky obdrží pozvánku na zkoušku 14 dní před termínem zkoušky

- při zkouškách je možné použít vlastní papírový slovník (ne elektronický)

- účastníci zkoušky obdrží po absolvování zkoušky pouze informaci o počtu dosažených bodů + uspěl/neuspěl, bez možnosti nahlížet do zkušebních souborů.

- úspěšní uchazeči najdou své jméno společně s číslem certifikátu v databázi držitelů certifikátů na www.csq.cz do 1 týdne od data zkoušku. Do 3 týdnů od termínu zkoušky pak obdrží certifikát poštou v papírové podobě.

- neúspěšní uchazeči mohou jít na opravnou zkoušku dle vypsaných termínů. Nemusí vyplňovat znova žádost, postačí zaslat vybraný termín e-mailem na kontaktní osobu.

Organizace firemních zkoušek:

- termíny a časy zkoušek se stanovují dohodou mezi ČSJ a danou firmou.

- termíny zkoušek platí pro zkoušky CTFL, CTAL i Agile Tester

- zkoušky se konají v učebnách dané firmy

- minimální počet účastníků zkoušky ve firmě:

   - 5 osob pro zkoušku v Praze

   - 10 osob pro zkoušku v Brně, Plzni, Hradci Králové apod.

   - 15 osob pro zkoušku v Ostravě

- ceny zkoušek jsou shodné s otevřenými zkouškami. Pouze v případě menšího počtu zájemců může být na základě dohody ještě firmě fakturován jednorázový poplatek 1 500,- Kč + 21 % DPH (dopravné).

- v případě zájmu o zkoušku ve firmě se obracejte přímo na Ing. Hofmanovou.

Poplatek za zkoušku:

Faktura za zkoušku se vystavuje po zkoušce na základě účasti.

Fakturu za zkoušku je možné uhradit v CZK nebo EUR, je vystavena v obou měnách.

Platnost certifikátů ISTQB CTFL a CTAL:

není časově omezená.

Certifikáty CTFL a CTAL nejsou vydávány pod akreditací ČIA a na jejich držitele se tedy nevztahuje povinnost podávat Roční zprávy.

Bližší informace:

Ing. Romana Hofmanová, tel. +420 221 082 253, hofmanova@csq.cz 

Nikola Leitermannová, leitermannova@csq.cz


English information.

As from 01/01/2017, each successful exam participant must sign a consent form to allow placement in the international database of certified software testers. The database includes name, surname, type of certificate, certificate number, exam date, its validity, country where the exam was taken and the certification body. No confidential data of certificate holders will be published - see form.

CTFL exam information

The exam is a written test and contains 40 test questions. The exam can be taken in Czech, English or Slovak language.

Price of CTFL exam:

ApplicationPrice (without VAT)
Initial exam (including certificate issuance)EUR 115
Re-taking an examEUR 115

Agile Tester exam information

The exam is a written test and contains 40 test questions. The exam is in English.

Price for Agile tester exam:

ApplicationPrice (without VAT)
Initial exam (including certificate issuance)EUR 115
Re-taking an examEUR 115

CTAL exam information

The exam is a written test. The exam is only in English.

Price of CTAL exam:

ApplicationPrice (without VAT)
Initial exam (including certificate issuance)EUR 180
Re-taking an examEUR 180

Organization of open exams in CSQ:

- exam dates are applicable to the CTFL, CTAL and Agile Tester exams.

- exams are always held in ČSJ classrooms at Novotného lávka 5, Praha 1, from 09:00.

- all participants registered for the given exam date shall receive an invitation 14 days prior to the exam date.

- participants may use their own paper dictionary (not electronic) during the exam.

- after the exam, participants will receive information stating only the number of points scored + pass/fail, without the option to view the exam files.

- the name and certificate number of successful participants will be published in the database of certificate holders at www.csq.cz within 1 week from the exam date. Participants will receive their certificate in paper form by post within 3 weeks from the exam date.

- unsuccessful participants may re-take the exam on the selected date. In such case, participants should send the selected date to the contact person by email; it is not necessary to fill out an application form again.

Organization of company exams:

- dates and times for exams are set by agreement between CSQ and the company.

- exam dates are applicable to the CTFL, CTAL and Agile Tester exams.

- exams are held in the company's classrooms

- minimum number of participants per exam

    - 5 people for the exam in Prague

    - 10 persons for the exam in Brno, Plzen, Hradec Králové, etc.

    - 15 people for the exam in Ostrava

- Exam prices are the same as for open exams. Just in case a small number of participatns can be invoiced (under the agreement) a one-time fee of CZK 1,500 + 21% VAT (transport).

- If you are interested in the exam in the company, please contact direct Mrs Hofmanová.

Exam fee:

Invoice for the exam is issued after the exam based on participation.

The invoice can be paid in CZK or EUR and it is issued in both currencies.

Validity of ISTQB CTFL and CTAL certificates: not time limited.
CTFL and CTAL certificates are not issued under ČIA accreditation and their holders are therefore not obliged to submit Annual reports.

Detailed information:

Ing. Romana Hofmanová, tel. +420 221 082 253, hofmanova@csq.cz 

Nikola Leitermannová, leitermannova@csq.cz

Termíny

Termín Místo Stav
28.06.2019
ČSJ Praha Volno
19.07.2019
ČSJ Praha Volno
27.08.2019
ČSJ Praha Volno
25.09.2019
ČSJ Praha Volno
11.10.2019
ČSJ Praha Volno
29.10.2019
ČSJ Praha Volno
22.11.2019
ČSJ Praha Volno
04.12.2019
ČSJ Praha Volno
18.12.2019
ČSJ Praha Volno
 

Newsletter

Pokud máte zájem odebírat novinky, přihlašte se k odebírání našeho newsletteru. » Více

Aktuality

Be Q!

Letošní třetí vydání neformálního občasníku. [více]

FMEA VDA & AIAG

Společné vydání FMEA VDA a AIAG bude v originále dostupné od 1. 6. 2019 (lze momentálně zakoupit... [více]

Seminář Plány kvality nejen v zavedeném systému managementu kvality

Informace o obsahu nové verze normy ISO 10005, změny oproti předchozímu vydání, praktické... [více]

» Archiv aktualit

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design