Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Personální certifikace  Certifikace testerů softwaru ISTQB

Certifikace testerů softwaru ISTQB - CTFL a CTAL

Charakteristika

Od 1.4.2020 nabízíme zkoušky CTAL i pro obor Test Automation Engineer (TAE). 

 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Požadavky na vzdělání a praxi pro získání certifikátu ISTQB:

Kvalifikační požadavky na žadatele o zkoušku CTFL (foundation level):

 • minimálně středoškolské vzdělání + doporučená praxe - 0,5 roku v testováním softwaru
 • nebo dokončené VŠ vzdělání.

Kvalifikační požadavky na žadatele o zkoušku Agile Tester:

 • platný certifikát ISTQB CTFL,

Kvalifikační požadavky na žadatele o zkoušku CTAL (advanced level):

 • platný certifikát ISTQB CTFL,
 • doporučená praxe - 5 let v testování softwaru 

Obory ISTQB CTAL:

 • CTAL Test Manager
 • CTAL Test Analyst
 • CTAL Technical Test Analyst
 • CTAL Test Automation Engineer - NOVINKA OD 1.4.2020


Žádost o zkoušku
Žádost o zkoušku v angličtině - Application form in Englisch language


Seznam účastníků zkoušky (platné pro skupiny od 5 osob):

CTFL

CTAL

Agile Tester

Zájemce o tyto zkoušky musí vyplnit přiloženou žádost a zaslat ji na adresu ČSJ poštou nebo oskenovanou e-mailem na hofmanova@csq.cz nebo leitermannova@csq.cz.

Školení pro testery softwaru:

- Česká společnost pro jakost neposkytuje školení z důvodu zachování nezávislosti. 

- Seznam schválených školících organizací naleznete na stránkách CaSTB.

Informace o akreditaci níže uvedených společností na jednotlivé moduly naleznete na stránkách CaSTB (tam jsou vždy aktuální informace, jakmile společnost projde akreditačním/reakreditačním procesem, nebo jí naopak akreditace vyprší). Případně vám informace poskytnou jednotlivé společnosti, kde se dozvíte i cenu kurzu.

Schváleny jsou následující organizace:

CN Group CZ s.r.o.

tesena s.r.o.

- LBMS, s.r.o.

- YES4Q.

- Absolvování školení není podmínkou účasti na zkoušce, je pouze doporučené.


ISTQB certification of software testers - CTFL and CTAL

New: from 1.4.2020 we offer certification - CTAL Test Automation Engineer (TAE). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Requirements on education and experience for obtaining the ISTQB certificate:

Qualification requirements for applicants for CTFL exam (foundation level):
 • at least secondary education + recommended experience - 0.5 years in software testing
 • or completed university education.

Qualification requirements for applicants for Agile Tester exam:
 • valid ISTQB CTFL certificate´.

Qualification requirements for applicants for CTAL exam (advanced level):

 • valid ISTQB CTFL certificate,
 • recommended experience - 5 years in software testing

ISTQB CTAL areas:

 • CTAL Test Manager
 • CTAL Test Analyst
 • CTAL Technical Test Analyst
 • CTAL Test Automation Engineer - NEW FROM 1.4.2020.

Application for exam
Application for exam in English


List of exam participants (valid for groups of 5 or more persons):

CTFL

CTAL

Agile Tester

Applicants interested in taking this exam must fill out the attached application form and send it to the ČSJ’s address by post or scan and email it to hofmanova@csq.cz or leitermannova@csq.cz.

Training for software testers:

- in order to ensure independence, the Czech Society for Quality does not provide training. 

- List of authorized educational organizations is available at CaSTB.

Information about accreditation of the companies below for individual modules are available at CaSTB website (publishes current information once the company passes the accreditation/re-accreditation process, or when its accreditation expires). Alternatively, information may be provided by the individual companies where you will also learn the price of the course.

The following organizations are authorized:

CN Group CZ s.r.o.

tesena s.r.o.

- LBMS, s.r.o.

- YES4Q.

- Completion of training is not a condition for participation in the exam, it is only a recommendation.

 

Doplňkové informace

Informace ke zkoušce CTFL

Zkouška je formou písemného testu, obsahuje 40 testových otázek. Zkouška se skládá v češtině, angličtině nebo slovenštině.

Cena zkoušky CTFL:

PřihlášeníCena (bez DPH)
Prvotní zkouška (včetně vystavení certifikátu)120 Euro od 1.9.2019
Opravná zkouška120 Euro od 1.9.2019

Informace ke zkoušce Agile Tester

Zkouška je formou písemného testu, obsahuje 40 testových otázek. Zkouška se skládá v angličtině.

Cena zkoušky Agile tester:

PřihlášeníCena (bez DPH)
Prvotní zkouška (včetně vystavení certifikátu)120 Euro od 1.9.2019
Opravná zkouška 120 Euro od 1.9.2019

Informace ke zkoušce CTAL

Zkouška je formou písemného testu. Skládá se pouze v angličtině. 

Cena zkoušky CTAL_TM, TA, TTA:

PřihlášeníCena (bez DPH)
Prvotní zkouška (včetně vystavení certifikátu)180 Euro
Opravná zkouška180 Euro

Cena zkoušky CTAL_TAE:

PřihlášeníCena (bez DPH)
Prvotní zkouška (včetně vystavení certifikátu)200 Euro
Opravná zkouška200 Euro

Organizace otevřených zkoušek v prostorách ČSJ:

- termíny zkoušek platí pro zkoušky CTFL, CTAL i Agile Tester

- zkoušky se konají v učebnách ČSJ na Novotného lávce 5, Praha 1 vždy od 9,00 hodin

- všichni přihlášení na daný termín zkoušky obdrží pozvánku na zkoušku 14 dní před termínem zkoušky

- při zkouškách je možné použít vlastní papírový slovník (ne elektronický)

- účastníci zkoušky obdrží po absolvování zkoušky pouze informaci o počtu dosažených bodů + uspěl/neuspěl, bez možnosti nahlížet do zkušebních souborů.

- úspěšní uchazeči najdou své jméno společně s číslem certifikátu v databázi držitelů certifikátů na www.csq.cz do 1 týdne od data zkoušku. Do 3 týdnů od termínu zkoušky pak obdrží certifikát poštou v papírové podobě.

- neúspěšní uchazeči mohou jít na opravnou zkoušku dle vypsaných termínů. Nemusí vyplňovat znova žádost, postačí zaslat vybraný termín e-mailem na kontaktní osobu.

Organizace firemních zkoušek:

- termíny a časy zkoušek se stanovují dohodou mezi ČSJ a danou firmou.

- termíny zkoušek platí pro zkoušky CTFL, CTAL i Agile Tester

- zkoušky se konají v učebnách dané firmy

- minimální počet účastníků zkoušky ve firmě:

   - 5 osob pro zkoušku v Praze

   - 10 osob pro zkoušku v Brně, Plzni, Hradci Králové apod.

   - 15 osob pro zkoušku v Ostravě

- ceny zkoušek jsou shodné s otevřenými zkouškami. Pouze v případě menšího počtu zájemců může být na základě dohody ještě firmě fakturován jednorázový poplatek 1 500,- Kč + 21 % DPH (dopravné).

- v případě zájmu o zkoušku ve firmě se obracejte přímo na Ing. Hofmanovou.

Poplatek za zkoušku:

Faktura za zkoušku se vystavuje po zkoušce na základě účasti.

Fakturu za zkoušku je možné uhradit v CZK nebo EUR, je vystavena v obou měnách.

Platnost certifikátů ISTQB CTFL a CTAL:

není časově omezená.

Od 1.10.2019 se certifikáty CTFL, CTAL a AT vystavují pouze v elektronické podobě.

Certifikáty CTFL a CTAL nejsou vydávány pod akreditací ČIA a na jejich držitele se tedy nevztahuje povinnost podávat Roční zprávy.

Od 1.1.2017 podepisuje každý úspěšný účastník zkoušky souhlas s umístěním v mezinárodní databázi certifikovaných testerů softwaru. V databázi je uvedeno jméno, příjemní, typ certifikátu, číslo certifikátu, datum zkoušky, jeho platnost, země složení zkoušky a certifikační orgán, kde byla zkouška složena. Žádná citlivá data o držitelích certifikátů se zveřejňují - viz formulář.

Bližší informace:

Ing. Romana Hofmanová, tel. +420 221 082 253, hofmanova@csq.cz 

Nikola Leitermannová, leitermannova@csq.cz


English information.

CTFL exam information

The exam is a written test and contains 40 test questions. The exam can be taken in Czech, English or Slovak language.

Price of CTFL exam:

ApplicationPrice (without VAT)
Initial exam (including certificate issuance)EUR 120 from 1.9.2019
Re-taking an examEUR 120 from 1.9.2019

Agile Tester exam information

The exam is a written test and contains 40 test questions. The exam is in English.

Price for Agile tester exam:

ApplicationPrice (without VAT)
Initial exam (including certificate issuance)EUR 120 from 1.9.2019
Re-taking an examEUR 120 from 1.9.2019

CTAL exam information

The exam is a written test. The exam is only in English.

Price of CTAL- TM, TA, TTA exam:

ApplicationPrice (without VAT)
Initial exam (including certificate issuance)EUR 180
Re-taking an examEUR 180

Price of CTAL-TAE exam:

ApplicationPrice (without VAT)
Initial exam (including certificate issuance)EUR 200
Re-taking an examEUR 200

Organization of open exams in CSQ:

- exam dates are applicable to the CTFL, CTAL and Agile Tester exams.

- exams are always held in ČSJ classrooms at Novotného lávka 5, Praha 1, from 09:00.

- all participants registered for the given exam date shall receive an invitation 14 days prior to the exam date.

- participants may use their own paper dictionary (not electronic) during the exam.

- after the exam, participants will receive information stating only the number of points scored + pass/fail, without the option to view the exam files.

- the name and certificate number of successful participants will be published in the database of certificate holders at www.csq.cz within 1 week from the exam date. Participants will receive their certificate in paper form by post within 3 weeks from the exam date.

- unsuccessful participants may re-take the exam on the selected date. In such case, participants should send the selected date to the contact person by email; it is not necessary to fill out an application form again.

Organization of company exams:

- dates and times for exams are set by agreement between CSQ and the company.

- exam dates are applicable to the CTFL, CTAL and Agile Tester exams.

- exams are held in the company's classrooms

- minimum number of participants per exam

    - 5 people for the exam in Prague

    - 10 persons for the exam in Brno, Plzen, Hradec Králové, etc.

    - 15 people for the exam in Ostrava

- Exam prices are the same as for open exams. Just in case a small number of participatns can be invoiced (under the agreement) a one-time fee of CZK 1,500 + 21% VAT (transport).

- If you are interested in the exam in the company, please contact direct Mrs Hofmanová.

Exam fee:

Invoice for the exam is issued after the exam based on participation.

The invoice can be paid in CZK or EUR and it is issued in both currencies.

Validity of ISTQB CTFL and CTAL certificates: not time limited.

Since 1.10.2019, the CTFL, CTAL and AT certificates are issued only in electronic form.

CTFL and CTAL certificates are not issued under ČIA accreditation and their holders are therefore not obliged to submit Annual reports.

As from 01/01/2017, each successful exam participant must sign a consent form to allow placement in the international database of certified software testers. The database includes name, surname, type of certificate, certificate number, exam date, its validity, country where the exam was taken and the certification body. No confidential data of certificate holders will be published - see form.

Detailed information:

Ing. Romana Hofmanová, tel. +420 221 082 253, hofmanova@csq.cz 

Nikola Leitermannová, leitermannova@csq.cz

Termíny

Termín Místo Stav
03.05.2021
ČSJ Praha Volno
18.06.2021
ČSJ Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design