Obchodní a platební podmínky

Identifikační údaje provozovatele

Provozovatel prodejního místa (kamenné prodejny i e-shopu www.csq.cz) je Česká společnost pro jakost, z.s., IČ: 00417955, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha.

Kurzy a semináře

1. Přihlášení a zařazení

Odesláním přihlášky budete závazně zařazeni na vzdělávací akci a zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce a také s těmito obchodními podmínkami, včetně stornopoplatků. Odesláním přihlášky uzavíráte smlouvu o poskytnutí služeb tzv. distančním způsobem.

Účastníci jsou zařazovaní podle data přijetí přihlášky.

Přijetí přihlášky do kurzu potvrzuje manažerka kurzu e-mailem, který obsahuje potvrzení zařazení do Vámi vybraného kurzu. Manažerka Vás bude také informovat, pokud bude kurz v době přijetí Vaší přihlášky již obsazen nebo nebudete splňovat podmínky účasti.

Zařazení na seminář se nepotvrzuje. Pokud Vám přišla automatická zpráva z e-shopu, jste závazně přihlášeni na seminář.

O naplněnosti (realizaci/zrušení) kurzu se rozhoduje 3 týdny před konáním kurzu. V případě zrušení kurzu Vás informuje manažerka kurzu. V případě konání kurzu obdržíte bližší organizační pokyny a rozvrh kurzu 3 týdny před konáním.

O naplněnosti (realizaci/zrušení) jednodenního semináře se rozhoduje 1 týden před konáním semináře. V případě zrušení semináře Vás informuje manažerka akce. V případě konání semináře obdržíte bližší organizační pokyny 1 týden před konáním.

2. Cena, fakturace

Zákazníci, kteří jsou individuálními členy nebo kolektivními členy České společnosti pro jakost (ČSJ), mají slevu z ceny dle aktuálně platného programu slev. Sleva se v objednávce zobrazuje pouze řádným členům, po řádném přihlášení v klientské sekci (bez registrace systém nerozpozná nárok na slevu).  Dovolujeme si upozornit, že sleva se váže k zákazníkovi (objednavateli=plátci, nikoli konečnému účastníkovi), z tohoto důvodu doporučujeme pro hromadné firemní objednávky využívat výhody kolektivního členství, respektive pro uplatnění slevy plynoucí z individuálního členství, musí objednávku provést sám individuální člen jako samoplátce. Zpětně sleva není nárokovatelná.

Cena nezahrnuje ubytování ani stravování. Cena zahrnuje studijní materiály.

Fakturace za kurz/seminář probíhá v den ukončení kurzu/semináře, se splatností 14 dnů.

Případné požadavky na úpravu fakturace uvádějte v poznámce přihlášky.

3. Stornopoplatky

Veškeré změny a případná storna přihlášek přijímáme pouze písemně. Původně přihlášený účastník může být až do zahájení nahrazen jiným účastníkem, splňuje-li požadavky pro zařazení. Jestliže účastník zruší svou účast 10 a více dní před začátkem konání závazně objednané akce, nejsou účastníkovi účtovány žádné stornopoplatky.

Jestliže se účastník nedostaví nebo zruší svou účast 9 a méně dní před začátkem konání závazně objednané akce a nepošle za sebe náhradníka, jsou účastníkovi účtovány stornopoplatky ve výši 50 % ceny, nejvýše však 5000 Kč bez DPH. Výjimkou jsou kurzy:

  • Certifikační auditor IATF 16949, kde jsou stornopoplatky 50 % bez omezení

  • Certified Provisional Assessor Automotive SPICE, kde jsou stornopoplatky popsány v anotaci

  • Certifikační transformační kurz pro hodnotitele EFQM - ECAT, kde jsou stornopoplatky popsány v anotaci.

Jestliže účastník nastoupí do kurzu a nedokončí ho vlastní vinou, kurzovné ani jeho poměrná část se nevrací. Pokud účastník projeví zájem kurz dokončit v jiném termínu, je ČSJ oprávněna opětovně účtovat kurzovné.

Jestliže účastník nastoupí do kurzu a kurz nedokončí vinou organizátora, má nárok na vrácení celého kurzovného.

4. Osvědčení

Osvědčení o absolvování kurzu je vydáno po splnění podmínek ukončení kurzu (viz jednotlivé anotace) a uhrazení kurzovného.

5. Právo na změnu

ČSJ si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání i na zrušení akce z organizačních důvodů.

In-house na míru

1. Objednávka, odsouhlasení nabídky

Závazným odsouhlasením nabídky, vypracované a předložené Českou společností pro jakost, vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů Vašich zaměstnanců (jméno, příjmení, datum narození) a také s těmito obchodními podmínkami, včetně stornopolatků. Závazným odsouhlasením nabídky uzavíráte smlouvu o poskytnutí služeb tzv. distančním způsobem.

2. Cena, fakturace, stornopoplatky

Výčet položek služeb zahrnutých v ceně in-house kurzu je uveden v konkrétní nabídce dle požadavků poptávky.

Fakturace probíhá po ukončení podle cenových podmínek uvedených v konkrétní nabídce.

Jestliže je in-house realizace ze strany objednavatele zrušena 10 a méně dní před termínem jeho konání, jsou objednavateli účtovány stornopoplatky ve výši 50 % odsouhlasené ceny.

3. Osvědčení

Osvědčení o absolvování je vystaveno účastníkům po splnění podmínek ukončení, po převzetí kopie prezenční listiny manažerkou školení a po uhrazení fakturované ceny. Osvědčení jsou odesílána elektronickou poštou k rukám kontaktní osoby objednatele.

4. Právo na změnu a závazek ČSJ

ČSJ si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání školení i na zrušení realizace v případě vzniku nepředvídatelných událostí či z organizačních důvodů.

ČSJ se zavazuje, že veškeré informace získané ve Vaší společnosti/organizaci v souvislosti s poskytováním služeb bude uchovávat jako důvěrné a bez souhlasu Vaší společnosti/organizace je neposkytne třetí straně.

Publikace

V případě platby na fakturu je faktura vystavena při expedici se splatností 14 dní.

V případě zakoupení publikace v e-shopu ČSJ má zákazník právo na vrácení do 14 dní.

Zákazník má možnost osobního odběru zdarma nebo zaslání Českou poštou na území ČR, případně území EU. Mimo území EU zásilky nezasíláme. Cena poštovného je vždy uvedena v procesu nákupu a na objednávce.

Poštovné a balné v rámci ČR: 150 Kč bez DPH

Poštovné a balné v rámci EU: 350 Kč bez DPH

Provozovatel prodejního místa (kamenné prodejny i e-shopu www.csq.cz) je Česká společnost pro jakost, z.s., IČ: 00417955, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha.

Personální certifikace

1. Přihlášení a zařazení

Odesláním přihlášky budete zařazeni mezi zájemce o Vámi vybranou zkoušku. Odesláním přihlášky zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce a také s těmito obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky uzavíráte smlouvu o poskytnutí služeb tzv. distančním způsobem.

Zájemci o zkoušku jsou na jednotlivé termíny zařazováni dle jejich požadavku, pokud daný termín není obsazen. Přijetí přihlášky potvrzuje odpovědný pracovník COp e-mailem, který obsahuje potvrzení termínu zkoušky a splnění /případně nesplnění požadavků pro účast na zkoušce. Při nesplnění požadavků Vás bude odpovědný pracovník COp informovat, co vše je třeba doplnit. V případě nesplnění požadavků na danou zkoušku Vám nebude zkouška umožněna.

O realizaci/zrušení zkoušky se rozhoduje nejpozději 3 týdny před konáním zkoušky. V případě zrušení zkoušky Vás informuje odpovědný pracovník COp. V případě konání zkoušky obdržíte pozvánku 2 týdny před konáním zkoušky.

2. Cena, fakturace, stornopoplatky

Fakturace probíhá u všech zkoušek 7 – 14 dnů před termínem zkoušky. Pouze u zkoušek testerů softwaru ISTQB probíhá certifikace po zkoušce podle skutečnosti. Fakturace probíhá dle cen uvedených v ceníku Certifikačního orgánu COp a dle cen uvedených na stránkách www.csq.cz v části Personální certifikace.

V personální certifikaci se slevy neposkytují. Dle pravidel personální certifikace je nutné ke každému zájemci přistupovat nediskriminačním způsobem.

Stornopoplatky se v personální certifikaci neúčtují.

3. Certifikát

Personální certifikáty se úspěšným absolventům zkoušek zasílají do 3 týdnů od data zkoušky a po uhrazení faktury za zkoušku a certifikaci.

Vystavení duplikátu certifikátu je možné za úplatu 200,- Kč. K této úplatě bude připočteno DPH dle platné sazby.

4. Právo na změnu a závazek ČSJ

ČSJ si vyhrazuje právo na změnu data a místa konání zkoušky i na zrušení realizace v případě vzniku nepředvídatelných událostí či z organizačních důvodů.

ČSJ se zavazuje, že veškeré informace nám poskytnuté v souvislosti s poskytováním služeb bude uchovávat jako důvěrné a bez Vašeho souhlasu je neposkytne třetí straně.

Certifikace systémů managementu a produktů

Dokument „Informace pro zájemce o certifikaci“ je zaslán spolu s nabídkou na základě nezávazné poptávky po službách certifikačního orgánu.

Reklamace

Reklamace jsou přijímány a vyřizovány v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění). Podávají se písemnou formou na emailovou adresu sekretariat@csq.cz.

V případě reklamace fyzického zboží - publikace, publikaci zašlete na adresu společnosti Česká společnost pro jakost, z.s., Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha.

Každá reklamace musí obsahovat identifikaci objednatele, číslo objednávky, číslo faktury (pokud byla vystavena), předmět reklamace (konkrétní položka z objednávky, pokud bylo současně objednáno více položek), důvod reklamace, číslo účtu pro vrácení peněz (pokud bylo již uhrazeno). Lze využít reklamační formulář.

Zákazník bude o průběhu a následném vyřízení reklamace informován prostřednictvím e-mailové komunikace.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne odeslání přihlášky či ode dne odsouhlasení nabídky. V případě, že k odeslání přihlášky či odsouhlasení nabídky dojde v době, kdy k akci má dojít za kratší dobu, než 14 dní, objednatel tím výslovně žádá, aby ČSJ začala s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy je možné realizovat písemně, a to na adresu:

Česká společnost pro jakost, z.s.
k rukám ředitele úseku
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1 - Staré Město

Oznámení o odstoupení musí obsahovat:

  1. jméno a příjmení objednatele
  2. adresu bydliště objednatele
  3. sdělení, že objednatel odstupuje od smlouvy o poskytnutí služeb včetně uvedení příslušného kurzu, semináře či školení
  4. datum odeslání přihlášky a/nebo datum odsouhlasení nabídky školení
  5. datum a podpis objednatele.

K zaslání odstoupení je možno využít formulář, který se nachází na adrese zde