Udílené granty

Česká společnost pro jakost v souladu se svým posláním a strategickými záměry ustanovila grantový program. Program umožňuje podpořit jednak specifické výzkumné projekty v podobě grantů pro studenty (případně pro pracovníky externích organizací v oboru kvality) a dále praxe studentů v organizacích.

Výzva k podávání žádosti o grant má vždy vymezenou tematickou oblast.

Žadatelem o grant může být student vyšší odborné školy, bakalářského, magisterského či doktorského studia vysoké školy/univerzity, nebo pracovník externí organizace působící ve vymezené tematické oblasti.

Alespoň jeden člen řešitelského týmu musí být členem ČSJ.

Žadatel o grant musí:

  • K žádosti o grant doložit, že je studentem magisterského či doktorského studia, anebo že je pracovníkem externí organizace působícím ve vymezené tematické oblasti.

  • Doložit složení řešitelského týmu.

  • Předložit řešení projektu do termínu dle výzvy k podání projektu.

  • Sledovat a doložit podpořené uznatelné výdaje.

  • Uzavřít smlouvu s ČSJ, která jej zavazuje k povinnosti umožnění kontroly.

  • Doložit dosavadní výsledky projektu na požádání.

  • Prezentovat výstupy projektu v časopisu Perspektivy kvality.

V případě vyhlášené výzvy, bude zveřejněna žádost ke stažení a termín pro příjem žádostí.

V případě dotazů se prosím obraťte na sekretariát ČSJ sekretariat@csq.cz.