Odborná, regionální a informační centra

Centra vytvářejí členové ČSJ jako místo pro realizaci svých odborných zájmů v oblasti systémů managementu. Mohou být oborově zaměřené nebo regionálně sdružené.

Jsou zaměřeny především na rozvíjení jednotlivých nástrojů a metod systémů managementu a na problémy interdisciplinárního charakteru. Výstupy jejich práce jsou využívány nejen pro činnost orgánů Společnosti a výkonného aparátu, ale jsou také zdrojem pro šíření inovativních myšlenek, platformou pro spolupráci s univerzitním prostředím a přispívají k naplňování poslání ČSJ.

Centrum není samostatnou organizační jednotkou Společnosti. Podmínky ustanovení jsou uvedeny ve vnitřních předpisech.  Bližší informace podá ředitel pro spolkovou činnost a propagaci.

V současné době členové aktivně pracují v následujících centrech

Rada seniorů sdružuje členy především důchodového věku.

Rada i centra připravují také odborné akce pro veřejnost. Jejich aktuální nabídku naleznete v e-shopu. Níže naleznete akce na které je možné se registrovat. 

Plán akcí odborných, regionálních a informačních center pro rok 2024

Odborné semináře

České Budějovice

Centrum České Budějovice funguje od roku 1992 a sdružuje individuální členy v Jihočeském regionu. Podílí se na dalším vzdělávání v oblasti systému managementu kvality a environmentálního managementu a spolupracuje na výuce v oblasti kvality na katedře řízení Jihočeské univerzity.

Předseda: Ing. Jaroslav Chmelař
Kontakt: rc.budejovice(zavináč)csq.cz

Chotěboř

Centrum Chotěboř šíří povědomí o certifikační a vzdělávací činnosti ČSJ v regionu kraje Vysočina. Zaměřuje se zejména na studenty, a proto úzce spolupracuje s VOŠ Chotěboř.

Předseda: Ing. Jaroslav Haubert
Kontakt: rc.chotebor(zavináč)csq.cz

Ostrava

Centrum Ostrava byla založena v roce 1990 a sdružuje individuální členy v ostravském regionu. Pořádá odborné akce v oblasti systému managementu kvality, environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti práce.

Kontatk: rc.ostrava(zavináč)csq.cz 

Centrum excelence

Centrum excelence je platforma pro organizace a jednotlivce, kteří se zajímají o systematické zlepšování a přístupy business excellence. Vytváří podmínky pro spolupráci organizací, sdílení dobré praxe a networking a pomáhá při dosahování trvale udržitelné excelence.

Sjednocujícím prvkem aktivit je Model EFQM jako zastřešující rámec pro všechny nástroje a metody, s jejichž pomocí se snažíme budovat kulturu excelence v českém podnikatelském i veřejném sektoru.

Předsedkyně: Mgr. Danuše Fišerová
Kontakt: ce(zavináč)csq.cz

Chci vědět více

Etika a management

Centrum upozorňuje na důležitost tématu „etika a management“ mezi členy ČSJ i širší veřejností. Realizuje svoje setkání vždy každý druhý čtvrtek v měsíci od 15 hod v sídle ČSJ a aktivně vystupuje na odborných akcích ČSJ. Mimo jiné prezentuje ukázky nejlepší a odstrašující praxe. Usiluje o spolupráci s dalšími subjekty působící v dané oblasti (např. spotřebitelská sdružení). Do aktivit centra se může zapojit široká veřejnost.

Předsedkyně: Ing. Jitka Jakubcová, MSc. in SHRM
Kontakt: etika(zavináč)csq.cz 

Chci vědět více na LinkedIn

Témata, výstupy ze setkání

Klub manažerek

Centrum organizuje setkávání členek (i členů) ČSJ zpravidla 3x ročně a seznamuje je s aktuálními a zajímavými tématy, která souvisí nejen s pracovním, ale i s osobním životem. Centrum se řídí mottem: „Společně k úspěchu…!“ Setkávání mají odbornou část (teoretickou s možností praktického vyzkoušení) a neformální část, kdy je prostor na výměnu zkušeností, informací a budování vztahů.

Předsedkyně: Ing. Jarmila Havlíková
Kontakt: klubmanazerek(zavináč)csq.cz 

Témata, výstupy ze setkání

Spolehlivost

Centrum vytváří platformu pro rozvoj a šíření osvěty v oblasti spolehlivosti (pohotovosti, bezporuchovosti, životnosti, udržovatelnosti, zajištěnosti údržby, bezpečnosti aj.) jako významné charakteristiky kvality produktů a služeb. Členové se podílejí na normotvorné činnosti v oblasti spolehlivosti a úzce spolupracují s univerzitním prostředím.

Předseda: Ing. Jan Kamenický, Ph.D.
Kontakt: spolehlivost(zavináč)csq.cz

Témata, výstupy, sborníky ze setkání

Životní prostředí

Odborné centrum bylo založeno koncem roku 2020. Je zaměřeno na ochranu životního prostředí, zejména pak na protierozní opatření a hospodaření s vodou.

Předsedkyně: RNDr. Helena Křepelková, CSc.
Kontakt: zivotniprostredi(zavináč)csq.cz

Témata, výstupy, sborníky ze setkání

 

Technická univerzita Liberec - Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci nabízí špičkové vzdělávání, výzkum, znalosti, zkušenosti, spolupráci. Zaměřuje se především na ekonomické disciplíny, management, systémové inženýrství a informatiku. Součástí fakulty je Informační centrum České společnosti pro jakost, které nabízí pedagogům a studentům novinky v oblasti kvality, spolupodílí se na odborných akcích a zapojuje studenty do cen Františka Egermayera.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Šírová, Ph.D.
Kontatk: ic.tul(zavináč)csq.cz

Rada seniorů

V rámci Rady seniorů se sdružují starší a iniciativní členové ČSJ. Rada především pořádá odborné akce, takzvaná klubová setkání, případně rozvíjí odborné poznatky z oblasti managementu kvality a příbuzných oborů. Rada seniorů spolupracuje s dalším centry ČSJ a vytváří tak i příležitosti pro neformální mezigenerační setkání. Funguje od roku 1995.

Předseda: Ing. Martin Krejčí
Kontakt: rada.senioru(zavináč)csq.cz

Témata, výstupy ze setkání