Centrum technické normalizace

Naše Centrum technické normalizace (CTN) je jedním ze spolupracujících subjektů s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS), která zajišťuje všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem. Statut CTN je uveden na stránkách ČASu.

Spolupracujeme na tvorbě norem zejména z oblasti managementu kvality a životního prostředí.

Do činností v oblasti technické normalizace se veřejnost může zapojit dvojím způsobem, a to účastí na tvorbě a připomínkování mezinárodních a evropských norem nebo účastí na připomínkování překladů při zavádění těchto norem do soustavy českých technických norem. Systém pro veřejné připomínkování návrhů evropských norem je dostupný z webových stránek Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Informace o aktuálních pracích na českých technických normách lze nalézt ve Věstníku. Poslední vybrané úkoly CTN při ČSJ:

DokumentFáze projektuStav
Annex SL - Harmonizovaná struktura pro normy systémů managementu.

Vydáno.

Zpracováno.

ČSN ISO 21504 - Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu portfolia

Vydáno.

 

Zpracováno.

V případě zájmu o spolupráci na tvorbě norem nebo o bližší informace k technické normalizaci kontaktujte manažera Centra technické normalizace.

Seznam českých technických norem, poskytování služby ČSN online a prodej tištěných ČSN vede a provozuje přímo ČAS.

Licence Centra technické normalizace

 

Aktuální informace k projednávaným dokumentům:
09/2023 
10/2023 
11/2023 
12/2023, svodka 2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024