Centrum technické normalizace

Naše Centrum technické normalizace (CTN) je jedním ze spolupracujících subjektů s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS), která zajišťuje všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem. Statut CTN je uveden na stránkách ČASu.

Spolupracujeme na tvorbě norem zejména z oblasti managementu kvality a životního prostředí.

Do činností v oblasti technické normalizace se veřejnost může zapojit dvojím způsobem, a to účastí na tvorbě a připomínkování mezinárodních a evropských norem nebo účastí na připomínkování překladů při zavádění těchto norem do soustavy českých technických norem. Systém pro veřejné připomínkování návrhů evropských norem je dostupný z webových stránek Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Informace o probíhajících pracích na českých technických normách lze nalézt ve Věstníku. Rozpracované úkoly CTN při ČSJ:

DokumentFáze projektuStav
ČSN ISO 10017 Management kvality - Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2015Finální návrh ČSNProbíhá zpracování
ČSN ISO/IEC 19770-1 Informační technologie – Správa aktiv IT – Část 1: Systémy správy aktiv IT – Požadavky1. návrh překladuProbíhá zpracování
ISO 37002 Systémy řízení oznamování protiprávního jednání – Směrnice1. návrh překladuProbíhá zpracování

V případě zájmu o spolupráci na tvorbě norem nebo o bližší informace k technické normalizaci kontaktujte manažera Centra technické normalizace.

Seznam českých technických norem, poskytování služby ČSN online a prodej tištěných ČSN vede a provozuje přímo ČAS.