Centrum technické normalizace

Naše Centrum technické normalizace (CTN) je jedním ze spolupracujících subjektů s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS), která zajišťuje všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem. Statut CTN je uveden na stránkách ČASu.

Spolupracujeme na tvorbě norem zejména z oblasti managementu kvality a životního prostředí.

Do činností v oblasti technické normalizace se veřejnost může zapojit dvojím způsobem, a to účastí na tvorbě a připomínkování mezinárodních a evropských norem nebo účastí na připomínkování překladů při zavádění těchto norem do soustavy českých technických norem. Systém pro veřejné připomínkování návrhů evropských norem je dostupný z webových stránek Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Informace o probíhajících pracích na českých technických normách lze nalézt ve Věstníku. Rozpracované úkoly CTN při ČSJ:

Dokument

Fáze projektu

Stav

ČSN ISO 10013 Systémy managementu kvality - Návod pro dokumentované informace

Druhý návrh překladu

Probíhá zpracování

ČSN ISO 10014 Systémy managementu kvality – Řízení organizace pro kvalitní výsledky - Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů

První návrh překladu

Probíhá zpracování

ČSN ISO 21500 Management projektu programu a portfolia - Kontext a koncepce

Druhý návrh překladu

Probíhá zpracování

ČSN ISO 21502 Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu projektu 

Finální návrh ČSN

Probíhá korektura

ČSN ISO 18587 Překladatelské služby – Posteditace výstupů strojového překladu – Požadavky

Finální návrh ČSN

Probíhá zpracování

ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky

Finální návrh ČSN

Odevzdáno, úkol ukončen

V případě zájmu o spolupráci na tvorbě norem nebo o bližší informace k technické normalizaci kontaktujte manažera Centra technické normalizace.

Seznam českých technických norem, poskytování služby ČSN online a prodej tištěných ČSN vede a provozuje přímo ČAS.