Politika kvality COp

Politika kvality certifikačního orgánu pro certifikaci osob (COp)

 

  1. Cílem COp je uspokojit veškeré oprávněné požadavky zákazníků - žadatelů o personální certifikáty. Tomuto cíli a úkolu je podřízena činnost všech pracovníků COp. 
  2. COp poskytuje služby nediskriminačním způsobem a umožňuje přístup k certifikaci všem, kteří splní předepsané požadavky. Certifikační činnost je prováděna tak, aby co nejlépe vyhovovala tuzemským i zahraničním zákazníkům. Způsob jejího poskytování je nestranný, nezávislý, objektivní a je prováděn v souladu s platnými akreditačními kritérii. Vedení COp řídí činnost certifikačního orgánu tak, aby nedocházelo ke konfliktům zájmu.
  3. Služby COp jsou poskytovány s cílem dosažení jejich špičkové evropské úrovně a to jak po stránce odborné, tak i organizační. 
  4. Pro dosažení svých cílů spolupracuje COp se špičkovými odborníky ze školství, z oblasti vědy, průmyslu, služeb i veřejné správy a rovněž i se  zájmovými sdruženími  působícími v ČR, pokud projeví zájem o spolupráci a splní vysoké nároky na všechny činnosti v rámci certifikace osob. 
  5. Pro splnění požadavků zájemců o certifikáty platné v Evropě, případně i jiných  mimoevropských zemích, spolupracuje COp se zahraničními partnery. V oblasti certifikace osob zastává funkci „Národního agenta“ Evropské organizace pro kvalitu a je členem jejího CC EOQ (Competence Centre). Jednou ze základních strategií je dále rozvíjet tuto zahraniční spolupráci a dosáhnout co nejširšího mezinárodního uznání. 
  6. COp chápe důležitost nestrannosti při provádění certifikačních činností, řídí střet  zájmů a zabezpečuje objektivitu svých certifikačních činností. 
  7. Nedílnou součástí našeho každodenního jednání je odpovědné chování vůči  společnosti, v níž rozvíjíme naše aktivity. Chováme se tak, abychom zohlednili potřeby svého vnitřního i vnějšího prostředí, abychom přispívali k udržitelnému rozvoji, byli transparentní a obecně napomáhali celkovému zlepšování stavu společnosti v rámci i nad rámec svého působení. 
  8. Všichni zaměstnanci COp jsou vychováváni k uvědomění si významu a smyslu své  práce. Každý sám zodpovídá za kvalitu a neustálé zdokonalování své práce. 
  9. Podněty, připomínky a požadavky zákazníků COp systematicky analyzuje a využívá je jako podklad pro zlepšování svých činností.
                                                                                                             

V Praze dne 23. listopadu 2020

Ing. Romana Hofmanová
ředitelka úseku certifikace osob