Odvolání a stížnosti

Proti jakémukoliv rozhodnutí certifikačního orgánu pro certifikaci osob (COp)  je možno se písemně odvolat k řediteli  úseku certifikace osob a to do 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému se hodlá pracovník odvolat. Ředitel úseku certifikace osob přijímá písemné stížnosti na činnost certifikačního orgánu.

Adresa pro podání stížnosti:
Česká společnost pro jakost, z.s.
Certifikační orgán
Ředitel úseku certifikace osob
Novotného lávka 200/5
110 00  Praha 1

Pokud žadatel hodlá podat odvolání proti rozhodnutí vedoucího COp o neudělení certifikátu, pak současně s odvoláním musí složit kauci ve výši 2.000,- Kč. Tato částka mu bude v případě, že odvolání bude uznáno jako oprávněné, vrácena, v opačném případě se nevrací a slouží k pokrytí režijních nákladů COp spojených s odvoláním.

Je povinností ředitele úseku certifikace osob svolat do 3 týdnů odvolací komisi, která musí odvolání neprodleně řešit. Pracovníci COp  jsou povinni předložit na její zasedání veškerou dostupnou dokumentaci. Proti rozhodnutí komise se nelze odvolat. Rozhodnutí odvolací komise je konečné.

Stížnosti směrované řediteli úseku certifikace osob lze řešit i mimo jednání odvolací komise v pracovním pořádku.