Základní informace

Certifikační orgán pro certifikaci osob

Certifikační orgán při České společnosti pro jakost (číslo 3014) pro certifikaci osob (COp) je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024 a Evropskou organizací pro kvalitu (EOQ) pro provádění certifikace osob působících v oblasti managementu kvality, EMS, BOZP a v dalších oborech v organizacích výroby, služeb, laboratořích a organizacích veřejné správy.

Certifikační schémata

Certifikační orgán při České společnosti pro jakost (číslo 3014) používá národní certifikační schémata schválená ČIA o.p.s.

Základní informace o certifikaci

Česká společnost pro jakost je národním zástupcem EOQ pro certifikaci osob a její certifikační orgán je oprávněn vydávat ve smyslu Harmonizovaného schématu EOQ vedle národních i evropské certifikáty.

Oblasti certifikace:

 • Management kvality
 • Environmentální management
 • Odpadové hospodářství, vzorkování
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 • Bezpečnost potravin
 • Dětská hřiště a sportoviště
 • Veřejná správa a služby
 • Bezpečnost informací (BI dříve ISMS)
 • Reality
 • IT (testování softwaru, SAM)

Certifikace osob

ve smyslu mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17024 je proces, kdy nestranný, k tomuto účelu kvalifikovaný (akreditovaný) orgán (třetí strana) ověřuje znalosti žadatelů. V případech akreditované certifikace se formou certifikační zkoušky ověřuje:

 • praxe a výsledky,
 • znalosti,
 • schopnost aplikace.

Žadatel, který uspěje u zkoušky, obdrží certifikát způsobilosti, tzn. doklad, který jemu i jeho zaměstnavateli dokladuje, že úspěšně splnil požadavky a že je oprávněn a schopen zastávat příslušnou funkci.

Akreditovaná certifikace znamená, že znalosti potřebné k získání certifikátu ověřuje orgán, který se nepodílí personálně ani jinak na vzdělávání a přípravě ke zkoušce (třetí strana).  Česká společnost pro jakost a personální certifikační orgán tyto požadavky beze zbytku splňuje.

Žadatel o certifikaci

Zájemce o získání některého z certifikátů získá veškeré informace o požadavcích na vzdělání a odbornou praxi žadatele o certifikaci i informace o průběhu zkoušky, doporučených kurzech a literatuře vhodné k přípravě na zkoušku na těchto stránkách, telefonicky nebo osobně ve středisku certifikace osob (COp) u pracovnic:

Certifikát

Certifikát vydaný personálním certifikačním orgánem má platnost 3, 4, 5 nebo 7 let. Existuje možnost prodloužení platnosti certifikátu formou recertifikace popsanou ve směrnici ČSJ-CE-136 Informace pro držitele certifikátu ČSJ.

Platost certifikátu je možné prodloužit do 6 měsíců od skončení jeho platnosti, bez nutnosti absolvovat znova zkoušku. Neplatí pro certifikáty pod licencí VDA QMC a testery softwaru.

Výhradním vlastníkem personálních certifikátů vydaných COp ČSJ je certifikační orgán.

Průzkum spokojenosti: 

https://app.sli.do/event/u48A4HoCaNUT3axPFxxoFm 

Evropský certifikát

Držitel českého certifikátu v oborech Manažer kvality, Manažer EMS, Manažer BOZP, Manažer bezpečnosti potravin, Manažer CSR, Auditor kvality, Auditor EMS, Auditor BOZP a Auditor bezpečnosti potravin může zažádat o vydání evropského certifikátu (certifikát EOQ), aniž by musel vykonávat další zkoušku. Musí však splňovat kvalifikační požadavky (délka praxe) požadované EOQ. Svůj požadavek uvede v Žádosti o zkoušku, certifikaci a recertifikaci.

Povinnosti držitele certifikátu

Po úspěšném absolvování zkoušky podepisuje držitel certifikátu Prohlášení držitele certifikátu. Tento dokument COp zakládá a jeho kopii zasílá po rozhodnutí vedoucího COp o udělení certifikace spolu s certifikátem a směrnicí Informace pro držitele certifikátu ČSJ žadateli. Držitel certifikátu musí být schopen prokazovat svoji kvalifikaci po celou dobu držení certifikátu.

Základní informace získá současně s certifikátem; jsou uvedeny ve výše uvedeném dokumentu Informace pro držitele certifikátu ČSJ. Jednou ze základních povinností je předkládání Roční zprávy držitele certifikátu a absolvování některé ze vzdělávacích akcí doporučených k recertifikaci.

Jazykové mutace certifikátu

Žadatel o certifikaci má možnost získat za poplatek 2 originály certifikátu (nebo certifikátů) i v cizojazyčných verzích (angličtina, němčina). Požadavek na vystavení cizojazyčného certifikátu včetně požadovaného jazyka vyznačí žadatel ve formuláři Žádost o zkoušku, certifikaci a recertifikaci.


Nestrannost a nezávislost certifikačního orgánu

Nezávislost COp na ostatních činnostech ČSJ je zabezpečena prohlášeními předsedkyně ČSJ a výkonného ředitele, ve kterých se zavazují, že nebudou z titulu svých funkcí jakkoliv ovlivňovat procesy certifikace. Nestrannost je zabezpečena především přesným vydefinováním vztahu COp ke spjatým orgánům včetně označení možných rizik a zabezpečení opatření proti jejich výskytu. Nestrannost je zabezpečena i oddělením zkoušení od rozhodování o udělení certifikace, organizačním uspořádáním COp a zabezpečením pravidelného hodnocení všech osob, které se účastní na certifikaci.