Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 

Auditor kvality - QA

Charakteristika

Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:

 • min. středoškolským vzděláním;
 • platným certifikátem QT/QM nebo osvědčením o absolvování kurzu QM (vydaným/pořádaného Českou společností pro jakost nebo CERT Kladno nebo DT Ostrava);
 • prokázáním nejméně dvouleté všeobecné praxe na plný úvazek, z toho nejméně 1 rok v managementu kvality.

 • požadované znalosti pro zkoušku lze získat např. na kurzu Auditor kvality
 • Všeobecnou praxi dokládá popisem (charakteristikou zastávaných funkcí), zaměřením (oborem) působení firmy (nejlépe OKEČ) a délkou pracovního poměru.
 • Žadatel je povinen absolvovat výcvikový kurz auditora kvality v rozsahu 40 hodin pořádaný Českou společností pro jakost nebo organizací, se kterou má Česká společnost pro jakost uzavřenou smlouvu o uznání školení (CERT-ACO, DT Ostrava).
 • Žadatel musí splňovat požadavky normy ČSN EN ISO 19011.
 • Žadatel musí písemně doložit absolvování nejméně 4 úplných  auditů systému řízení kvality nebo auditů obchodních procesů v rozsahu 20 auditodnů (min. 12 dní na místě).  Hodnocení kandidáta při auditu je přijatelné určeným pracovníkem  (držitel certifikátu QA/QM/QT, představitel vedení organizace pro kvalitu). Toto hodnocení bude zahrnovat sledování po dobu nejméně 2 dní na pracovišti, kde kandidát pracuje jako auditor. Tento pracovník bude hodnotit také auditní dokumentaci vypracovanou kandidátem.
 • Do auditů se započítávají audity ve výcviku i provedený witness audit.
 • Pro dokládání odborné způsobilosti auditora se doporučuje vést příslušné záznamy v "Deníku auditora".

Doplňkové informace

Uznávají se audity:

Obecně se uznávají audity systému managementu kvality podle normy ISO 9001 nebo jiné ekvivalentní normy stanovující požadavky na systém managementu kvality.

V úvahu přicházejí audity:

 • první stranou,
 • druhou stranou (u dodavatelů),
 • audit probíhající v rámci akreditace.
Audity musí být provedeny v průběhu tří let před vystavením akreditovaného certifikátu.
 • Audity ve výcviku:

  Každý audit ve výcviku musí být přehledně zaznamenán na formuláři "Doložení auditů ve výcviku" (je součástí "Deníku auditora"), který potvrzuje auditor/určený pracovník, pod jehož dohledem žadatel audit prováděl. Žadatel zpracuje vlastní zprávu z auditu a její úroveň (odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 19011) mu auditor/určený pracovník potvrdí na 1. straně zprávy z auditu, kterou musí žadatel přiložit k přihlášce ke zkoušce.

 • Witness audit:

  Smyslem witness auditu je komplexně vyhodnotit výkon auditora.
  • Alespoň jeden dvoudenní audit (který se započítává do povinné 20denní praxe) je proveden pod dohledem Ověřujícího auditora/určeného pracovníka - witnessora. Ověřující auditor je držitelem certfikátu QA/QM/QT (vydaného certifikačním orgánem ČSJ pro certifikaci osob nebo CERT Kladno nebo DT Ostrava) nebo představitel vedení organizace pro kvalitu.
  • Uchazeč, který plánuje podstoupit audit za účasti witnessora, musí nahlásit jméno auditora/určeného pracovníka vedoucímu střediska COp, který ověří, zda tento splňuje požadavky na witnessora.
  Z witness auditu musí být pořízen záznam ("Záznam o hodnocení výkonu auditora"), který vyplňuje witnessor. Pozn: "Záznam o hodnocení výkonu auditora" je jedním z listů "Deníku auditora".
 • Zkouška a certifikace bez doložených auditů:

  Pokud žadatel o zkoušku a certifikaci neprokáže před zkouškou požadovaný počet auditů ve výcviku, může absolvovat zkoušku s tím, že po úspěšném vykonání zkoušky mu bude vydán certifikát "Auditor kvality ve výcviku".
  Certifikát "Auditor kvality" mu bude vydán, pokud doloží max. do 6 měsíců od provedené zkoušky požadované audity.
  Žadatel - účastník zkoušky QA musí do doby 6 měsíců od provedené zkoušky doložit požadované audity. Pokud doklad o provedených auditech certifikačnímu orgánu nedodá, musí se podrobit nové zkoušce.

Bližší informace:

Ing. Monika Ryšánková, tel. +420 221 082 255

Platnost certifikátu:

3 roky

 Žádost o zkoušku (50 kB, MS Word dokument)
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design