Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Personální certifikace  Auditor EMS, Lead Auditor EMS

Auditor EMS, Lead Auditor EMS - A-EMS, LA-EMS

Charakteristika

Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:

 • min. středoškolským vzděláním;
 • platným certifikátem Manažer EMS (uděleným certifikačním orgánem ČSJ pro certifikaci osob nebo CERT Kladno nebo DT Ostrava);
 • prokázáním nejméně pětileté praxe v oboru na plný úvazek, z toho nejméně 2 roky v činnostech environmentálního managementu.

 • požadované znalosti pro zkoušku lze získat např na kurzu Auditor EMS nebo Quality Lead Auditor
 • Všeobecnou praxi dokládá popisem (charakteristikou zastávaných funkcí), zaměřením (oborem) působení firmy (nejlépe OKEČ) a délkou pracovního poměru.
 • Žadatel je povinen absolvovat výcvikový kurz auditora EMS v rozsahu 40 hodin pořádaný Českou společností pro jakost nebo organizací, se kterou má Česká společnost pro jakost uzavřenou smlouvu o uznávání školení (CERT-ACO, DT Ostrava); jiná školení budou podrobena přezkoumání.
 • Žadatel musí splňovat požadavky normy ČSN EN ISO 19011.
 • Žadatel musí písemně doložit absolvování nejméně 4 auditů v rozsahu 20 auditodnů. Do auditů se započítávají audity ve výcviku i provedený witness audit.
 • Pro dokládání odborné způsobilosti auditora se doporučuje vést příslušné záznamy v "Deníku auditora",.

Doplňkové informace

Uznávají se audity:

Obecně se uznávají audity systému EMS podle normy ISO 14001 nebo jiné ekvivalentní normy stanovující požadavky na systém EMS. Podmínkou je, že organizace, ve které auditor působí (jako zaměstnanec) má management a procesy nezávislé od organizace, která je předmětem auditu.

V úvahu připadají audity:

 • třetí stranou (certifikační),
 • druhou stranou (u dodavatelů),
 • audit probíhající v rámci akreditace.
Audity musí být provedeny v průběhu tří let před vystavením akreditovaného certifikátu.
 • Audity ve výcviku:

  Každý audit ve výcviku musí být přehledně zaznamenán na formuláři "Doložení auditů ve výcviku" (je součástí "Deníku auditora"), který potvrzuje auditor, pod jehož dohledem žadatel audit prováděl. Žadatel zpracuje vlastní zprávu z auditu a její úroveň (odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 19011) mu auditor potvrdí na 1. straně zprávy z auditu, kterou musí žadatel přiložit k přihlášce ke zkoušce. Je nezbytné doložit alespoň u jednoho auditu prověření všech prvků EMS podle normy ČSN EN ISO 14001 (kompletní audit ve smyslu prvků 6.3 - 6.6 normy ČSN EN ISO 19011).
  Audity ve výcviku musí být provedeny pod vedením zkušeného auditora IPC nebo EOQ.

 • Witness audit:

  Smyslem witness auditu je komplexně vyhodnotit výkon auditora.
  • Alespoň jeden dvoudenní audit (který se započítává do povinné 20denní praxe) je proveden pod dohledem Ověřujícího auditora - witnessora. Ověřující auditor je auditor - držitel certifikátu IPC nebo EOQ (nemusí být držitelem certifikátu EMS-IPC vydaného certifikačním orgánem ČSJ pro certifikaci osob) staršího než 24 měsíců.
  • Uchazeč, který plánuje podstoupit audit za účasti witnessora, musí nahlásit jméno auditora vedoucímu střediska COp, který ověří, zda tento splňuje požadavky na witnessora.
  Z witness auditu musí být pořízen záznam ("Záznam o hodnocení výkonu auditora"), který vyplňuje witnessor. Pozn: "Záznam o hodnocení výkonu auditora" je jedním z listů "Deníku auditora".
 • Zkouška a certifikace bez doložených auditů:

  Pokud žadatel o zkoušku a certifikaci neprokáže před zkouškou požadovaný počet auditů ve výcviku, může absolvovat zkoušku s tím, že po úspěšném vykonání zkoušky mu bude vydán certifikát "Auditor ve výcviku".
  Certifikát Auditora EMS mu bude vydán, pokud doloží nejpozději do 2 let od provedené zkoušky požadované audity.
  Žadatel - účastník zkoušky A-EMS musí do doby 2 let od provedené zkoušky doložit požadované. Pokud doklad o provedených auditech certifikačnímu orgánu nedodá, musí se podrobit nové zkoušce.

 • Certifikát - Lead Auditor:

  • Auditor (držitel akreditovaného certifikátu AUDITOR EMS), který doloží provedení nejméně pěti kompletních auditů jako vedoucí auditor ve výcviku v délce trvání minimálně 15 auditodnů (z toho 10 na místě), může požádat v rámci recertifikace o vydání certifikátu "Lead Auditor". V přihlášce zdůrazní tento požadavek s tím, že současně požádá vedoucího COp o zajištění witnessora pro jeden z dvoudenních auditů, který plánuje provést; v případě, že si zajistí přítomnost witnessora sám, požádá vedoucího COp o jeho schválení.
  • Pokud žadatel o certifikát Lead Auditor doloží ke zkoušce veškerou praxi požadovanou na tuto funkci, je možno udělit přímo certifikát Lead Auditor bez nutnosti předchozího držení certifikátu Auditor.

Bližší informace:

Ing. Monika Ryšánková, tel. +420 221 082 255

Platnost certifikátu:

3 roky

 Žádost o zkoušku (50 kB, MS Word dokument)
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design