Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Personální certifikace  Auditor bezpečnosti informací A-BI (dříve A-ISMS)

Auditor bezpečnosti informací A-BI (dříve A-ISMS) - A-BI

Charakteristika

Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:

 • min středoškolským vzděláním;
 • platným certifikátem M-BI resp. M-ISMS (uděleným ČSJ nebo jiným akreditovaným certifikačním  orgánem);
 • prokázáním nejméně pětileté praxe v oboru na plný úvazek, z toho nejméně 2 roky v managementu bezpečnosti informací.

 • požadované znalosti pro zkoušku lze získat např na kurzu Auditor kvality nebo Quality Lead Auditor 
 • Všeobecnou praxi dokládá popisem (charakteristikou zastávaných funkcí), zaměřením (oborem) působení firmy (nejlépe OKEČ) a délkou pracovního poměru.
 • Žadatel je povinen absolvovat výcvikový kurz auditora v rozsahu 40 hodin pořádaný Českou společností pro jakost; jiná školení budou podrobena přezkoumání.
 • Žadatel musí splňovat požadavky normy ČSN EN ISO 19011.
 • Žadatel musí písemně doložit absolvování nejméně 4 auditů v rozsahu 20 auditodnů. Do auditů se započítávají audity ve výcviku i provedený witness audit.
 • Pro dokládání odborné způsobilosti auditora se doporučuje vést příslušné záznamy v "Deníku auditora".

Uznávají se audity:

Obecně se uznávají audity systému ISMS podle normy ČSN ISO/IEC 27001 nebo jiné ekvivalentní normy stanovující požadavky na systém ISMS. Podmínkou je, že organizace, ve které působí auditor (jako zaměstnanec), má management a procesy nezávislé od organizace, která je předmětem auditu.

V úvahu připadají audity:

 • třetí stranou (certifikační),
 • druhou stranou (u dodavatelů),

Audity musí být provedeny v průběhu tří let před vystavením akreditovaného certifikátu.

 • Audity ve výcviku:

  Každý audit ve výcviku musí být přehledně zaznamenán na formuláři "Doložení auditů ve výcviku" (je součástí "Deníku auditora"), který potvrzuje auditor, pod jehož dohledem žadatel audit prováděl. Žadatel zpracuje vlastní zprávu z auditu a její úroveň (odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 19011) mu auditor potvrdí na 1. straně zprávy z auditu, kterou musí žadatel přiložit k přihlášce ke zkoušce. Je nezbytné doložit alespoň u jednoho auditu prověření všech prvků ISMS podle normy ČSN ISO/IEC 27001 (kompletní audit ve smyslu prvků 6.3 - 6.6 normy ČSN EN ISO 19011).
  Audity ve výcviku musí být provedeny pod vedením zkušeného auditora (např. IPC, EOQ nebo IRCA).

 • Witness audit:

  Smyslem witness auditu je komplexně vyhodnotit výkon auditora.

  • Alespoň jeden dvoudenní audit (který se započítává do povinné 20denní praxe) je proveden pod dohledem Ověřujícího auditora - witnessora. Ověřující auditor je auditor - držitel akreditovaného personálního certifikátu Auditor ISMS staršího než 24 měsíců.
  • Uchazeč, který plánuje podstoupit audit za účasti witnessora, musí nahlásit jméno auditora vedoucímu střediska COp, který ověří, zda tento splňuje požadavky na witnessora.
  Z witness auditu musí být pořízen záznam ("Záznam o hodnocení výkonu auditora"), který vyplňuje witnessor. Pozn: "Záznam o hodnocení výkonu auditora" je jedním z listů "Deníku auditora".
 • Zkouška a certifikace bez doložených auditů:

  Pokud žadatel o zkoušku a certifikaci neprokáže před zkouškou požadovaný počet auditů ve výcviku, může absolvovat zkoušku s tím, že po úspěšném vykonání zkoušky mu bude vydán certifikát "Auditor ve výcviku".
  Certifikát Auditora BI mu bude vydán, pokud doloží nejpozději do 12 měsíců od provedené zkoušky požadované audity.
  Žadatel - účastník zkoušky A-BI musí do doby 12 měsíců od provedené zkoušky doložit požadované audity. Pokud doklad o provedených auditech certifikačnímu orgánu nedodá, musí se podrobit nové zkoušce.

 • Certifikát - Lead Auditor:

  • Auditor (držitel akreditovaného certifikátu AUDITOR BI/ISMS), který doloží provedení nejméně pěti kompletních auditů jako vedoucí auditor ve výcviku v délce trvání minimálně 15 auditodnů (z toho 10 na místě), může požádat v rámci recertifikace o vydání certifikátu "Lead Auditor". V přihlášce zdůrazní tento požadavek s tím, že současně požádá vedoucí COp o zajištění witnessora pro jeden z dvoudenních auditů, který plánuje provést;, v případě, že si zajistí přítomnost witnessora sám, požádá vedoucího COp o jeho schválení
  • Pokud žadatel o certifikát Lead Auditor doloží ke zkoušce veškerou praxi požadovanou na tuto funkci, je možno udělit přímo certifikát Lead Auditor bez nutnosti předchozího držení certifikátu Auditor.

Bližší informace:

Ing. Monika Ryšánková, tel. +420 221 082 255

Platnost certifikátu:

3 roky

Doplňkové informace

Znalosti a dovednosti držitele akreditovaného personálního certifikátu Auditor BI (bezpečnosti informací):                       

 

Všeobecně:

Auditoři systému  ISMS  musí prokazovat všechny znalosti a dovednosti, které jsou požadovány u manažerů systému. 

Auditoři musí mít důkladné a aktuální znalosti o postupech auditování a musí být schopni aplikovat nezbytné manažerské dovednosti při provádění auditů, jak je doporučováno v ISO 19011.

Musí být schopni provádět audity první, druhou a třetí stranou, při nichž se prokazuje shoda s ČSN ISO/IEC 27001 nebo jinými ekvivalentními normami, které stanovují požadavky na systém ISMS., přičemž podle potřeby berou v úvahu zaměření a požadavky ISO/IEC 17021. Musí být schopni jednat jako vedoucí týmu auditorů nebo jako auditor v rámci týmu.

 

Požadované znalosti k hodnocení způsobilosti jsou ve shodě s požadavky a doporučeními těchto dokumentů:

1.   Soubor mezinárodních norem ISO/IEC 27000 v platném znění, zejména ISO/IEC 27001 

2.   Soubor mezinárodních norem ISO/IEC 14888 v platném znění

3.   Norma ČSN EN ISO 19011 v platném znění 

4.   ČSN EN ISO/IEC 17024 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob 

5.   ČSN EN ISO/IEC 17021 - Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu

6.   Základní listina práv a svobod

7.   Zákon o ochraně osobních údajů

8.   Zákon o obchodních korporacích

9.   Zákon o ochraně utajovaných informací

10.  Zákon o některých službách informační společnosti

11.  Zákon o informačních systémech veřejné správy

12.  Autorský zákon

13.  Zákon o telekomunikačních službách

14.  Trestní zákon

15.  Zákon o kybernetické bezpečnosti

16.  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji; § 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací

17.  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

18.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (tzv. směrnice NIS). 

19.  Všechny odkazy na zákony jsou myšleny v platném aktuálním znění.

 

 

Základní požadavky (znalosti a dovednosti)

Popis úkolů Auditora BI

Příslušné znalosti a dovednosti

a) Vytvářet, implementovat, vyhodnocovat a zlepšovat programy auditů

Být schopen vytvářet, přezkoumávat a zlepšovat auditní programy (podle ISO 19011), zejména:

Být schopen definovat vhodně auditní program ve smyslu cílů, rozsahu a zdrojů 

Být schopen rozpoznat a minimalizovat rizika, překážky a obtíže, vztahující se k auditnímu programu 

Být schopen provádět auditní program ve smyslu informování zúčastněných o auditním programu, specifikovat cíle, rozsah a kritéria jednotlivých auditů, organizovat provedení jednotlivých auditů – týmy, čas, zdroje); vedení a zaznamenávání auditních programů, jednotlivých auditů a auditního personálu. 

Být schopen vybrat a používat vhodné metody a nástroje auditu, určit rozsah a cíle auditu (např. vybrat vhodné typy auditu (např.  v závislostí na cílech, rozsahu a kritériích -  systém, procesy, shoda) 

Znát proces stanovení a vyhodnocení kompetencí osob, zúčastněných na auditech 

Znát požadavky na odborné kompetence auditorů (osobní chování, etika, dovednosti) a být schopen je využít při sestavování auditního týmu 

Být schopen monitorovat auditní program 

Být schopen přezkoumávat a zlepšovat auditní program

Interní audity

Certifikační proces ISMS

Externí audity

b) Iniciovat, plánovat, provádět a přezkoumávat 

·   audity systémů managementu 

·    procesní audity

·    audity shody

Chápat důležitost auditu pro růst provozní výkonnosti   

Být schopen vysvětlit ostatním osobám prospěšnost auditu  

Rozumět principům auditu, postupům, metodám a technikám auditu a aplikovat je v auditní praxi  

Být schopen provést audit jednotematického nebo kombinovaného systému  

Být schopen realizovat procesní audity  

Vědět, jak se dělají audity shody (podle potřeby s experty)  

Být schopen iniciovat, připravit a provést auditní aktivity se zaměřením na cíle a hraniční podmínky organizace (podle kap. 6 ISO 19011), zejména: 

 

Chápat roli a úkoly auditora ve všech fázích auditu  

Být schopen pochopit a klasifikovat úkoly a zodpovědnosti auditovaných osob  

Být schopen iniciovat audit od prvního kontaktu, určujícího uskutečnitelnost auditu  

Být schopen připravit audit ve smyslu vytvoření plánu auditu, přidělení rolí jednotlivým členům auditního týmu a přípravy dokumentovaných informací pro audit.  

K tomu patří např.: 

·    Být schopen zvolit a použít vhodné metody a nástroje auditu s ohledem na rozsah a cíle auditu 

·    Být schopen rozeznat a minimalizovat rizika, překážky a obtíže, týkající se plánování a harmonogramu  

Být schopen provést auditní aktivity, jako jsou:přidělení rolí a zodpovědností průvodců a pozorovatelů, zahajovací schůzka, komunikace v průběhu auditu, dostupnost a přístup k auditním informacím, přezkoumání dokumentovaných informací, sběr a ověřování informací vytváření zjištění z auditu, stanovení závěrů z auditu a závěrečná schůzka.  Mezi jiným k tomu patří:  

·     Být schopen řídit organizování jednotlivých členů týmu podle cílů auditu 

·   Být schopen používat na cíl orientované techniky dotazování ve všech fázích auditu 

·     Rozeznat rizika auditu, překážky a obtíže v průběhu provádění, vyhnout se konfliktům a být schopen je zvládnout v případě, že nastanou 

 

Být schopen uzavřít audit a vést následná opatření.  

c) Posoudit systémy managementu bezpečnosti informací  

Znát a být schopen interpretovat relevantní legislativu, regulativu a normy, týkající se auditovaného systému managementu  

Být schopen analyzovat a hodnotit charakteristiky a vlastnosti procesů  

Být schopen vyhodnotit výsledky procesů ve smyslu dosahování cílů a shody 

Být schopen vyhodnotit během auditu implementaci plánovaných akcí k dosažení cílů na základě strategie a cílů organizace 

 

      Obecně. 

 

Druhy auditů - audity systému managementu, audity produktu a procesu.   

Normy a směrnice ISO               

Normy EN řady 1702x 

Porovnání norem. 

Psychologická hlediska. 

Certifikace. 

Plánování a přípravy auditu BI 

Průběh auditu                                            

Zpracování zprávy 

Následné činnosti 

 
 Žádost o zkoušku (50 kB, MS Word dokument)
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design