Závazek vrcholového vedení Certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu a produktů České společnosti pro jakost k nestrannosti týkající se certifikačních činností

V návaznosti na požadavky norem ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 a ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 týkajících se nestrannosti akreditovaných certifikačních orgánů pro certifikaci systémů managementu (3081) a produktů (3152) působících v rámci České společnosti pro jakost se vrcholové vedení zavazuje k naplňování níže uvedených zásad. 

Řídíme konflikt zájmů a zabezpečujeme objektivitu svých činností. Průběžně identifikujeme, analyzujeme a periodicky přezkoumáváme možný konflikt zájmů a zavazujeme se k zajišťování všech potřebných opatření pro zabezpečení objektivity a nestrannosti svých činností při certifikaci.

Poskytujeme služby nediskriminačním způsobem a umožňujeme přístup ke svým službám všem žadatelům bez ohledu na jejich velikost, v souladu s dokumentovanými postupy, a v rozsahu své akreditace.

V souladu s požadavky výše uvedených mezinárodních norem provádíme nestranné, objektivní a nezávislé posuzování.

Neprovádíme poradenství v oblasti systémů managementu a produktů, v kterých provádíme akreditovanou certifikaci a nemáme žádné vztahy k poradenským organizacím v oblastech, které by znamenaly ohrožení nestrannosti.
Identifikujeme, analyzujeme a dokumentujeme možnosti konfliktu zájmů vyplývajících z provádění certifikace včetně jakýchkoli konfliktů zájmů odvíjejících se od jeho vztahů. 

Ing. Romana Hofmanová, Ilona Ježková

V Praze dne 1. 1. 2024