Politika kvality certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu a produktů České společnosti pro jakost

  1. Cílem certifikačních orgánů je uspokojit veškeré oprávněné požadavky klientů certifikace systémů managementu a produktů. Tomuto cíli a úkolu je podřízena činnost všech pracovníků.
  2. Poskytuje služby nediskriminačním způsobem a umožňuje přístup k certifikaci všem, kteří splní předepsané požadavky. Certifikační činnost je prováděna tak, aby co nejlépe vyhovovala tuzemským i zahraničním klientům. Způsob jejího poskytování je nestranný, nezávislý, objektivní a je prováděn v souladu s platnými akreditačními kritérii. Vedení řídí činnost certifikačních orgánů tak, aby nedocházelo ke konfliktům zájmu.
  3. Služby jsou poskytovány s cílem dosažení jejich špičkové evropské úrovně a to jak po stránce odborné, tak i organizační, v souladu s trendem poskytovat klientovi nejenom konstatování o shodě, ale rovněž přidanou hodnotu ve formě identifikace silných stránek a oblastí pro jeho potencionální zlepšování.
  4. Pro dosažení svých cílů spolupracuje certifikační orgán se špičkovými odborníky a rovněž i se zájmovými sdruženími působícími v ČR.
  5. Rozvíjíme zahraniční spolupráci a snažíme se dosáhnout co nejširšího mezinárodního uznání. 
  6. Nedílnou součástí našeho každodenního jednání je odpovědné chování vůči společnosti, v níž rozvíjíme naše aktivity. Chováme se tak, abychom zohlednili potřeby svého vnitřního i vnějšího prostředí, abychom přispívali k udržitelnému rozvoji, byli transparentní a obecně napomáhali celkovému zlepšování stavu společnosti v rámci i nad rámec svého působení. Aktivně přispíváme ke zvyšování důvěryhodnosti certifikaci naší účastí v Českém národním certifikačním fóru.
  7. Všichni pracovníci jsou vychováváni k uvědomění si významu a smyslu své práce. Každý sám zodpovídá za kvalitu a neustálé zdokonalování své práce.
  8. Podněty, připomínky a požadavky klientů systematicky analyzuje a využívá je jako podklad pro zlepšování svých činností.

Ing. Petr Koten, Ing. Eliška Michálková

V Praze dne 15. 3. 2022