Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání  Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky

Kurzy

Odesláním přihlášky budete závazně zařazeni do kurzu a zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce a také s těmito obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky uzavíráte smlouvu o poskytnutí služeb tzv. distančním způsobem.

Účastníci jsou do kurzů zařazovaní podle data přijetí přihlášky. Přijetí přihlášky potvrzuje manažerka kurzu e-mailem, který obsahuje potvrzení zařazení do Vámi vybraného kurzu. Manažerka kurzu Vás bude také informovat, pokud bude kurz v době přijetí Vaší přihlášky již obsazen.

O naplněnosti (realizaci/zrušení) kurzu se rozhoduje 3 týdny před konáním kurzu. V případě zrušení kurzu Vás informuje manažerka kurzu. V případě konání kurzu obdržíte bližší organizační pokyny a rozvrh kurzu 3 týdny před konáním kurzu.

Účastníci kurzů, kteří jsou individuálními členy České společnosti pro jakost (ČSJ), mají slevu z kurzovného. Slevu mají také zaměstnanci kolektivních členů ČSJ, a to podle pravidel uvedených ve stanovách ČSJ. Úhrada členského příspěvku se ověřuje ke dni fakturace kurzu. Zpětně sleva není nárokovatelná.

Cena kurzu nezahrnuje ubytování ani stravování. Cena kurzu zahrnuje studijní materiály.

Kurzovné je splatné na základě faktury, se splatností 14 dnů ode dne data skončení kurzu. Případné požadavky na úpravu fakturace uvádějte v poznámce přihlášky.

Osvědčení o absolvování kurzu je vydáno po splnění podmínek ukončení kurzu (viz jednotlivé anotace) a uhrazení kurzovného. Vystavení duplikátu je možné za úplatu, a to ve výši 250,- Kč v případě licenčního kurzu a 200,- Kč v případě nelicenčního kurzu. K této úplatě bude připočteno DPH dle platné sazby. Vystavení duplikátu lze garantovat na 100 % pouze pět let od absolvování kurzu. Při delším časovém odstupu nemusí být všechny informace potřebné pro vystavení duplikátu již dostupné.

ČSJ si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání kurzu i na zrušení kurzu z organizačních důvodů.

Školení

Závazným odsouhlasením nabídky školení, vypracované a předložené Českou společností pro jakost, vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů Vašich zaměstnanců (jméno, příjmení, datum narození) a také s těmito obchodními podmínkami. Závazným odsouhlasením nabídky školení uzavíráte smlouvu o poskytnutí služeb tzv. distančním způsobem.

Výčet položek služeb zahrnutých v ceně školení je uveden v konkrétní nabídce dle požadavků poptávky.

Fakturace probíhá po ukončení školení podle skutečnosti, podle cenových podmínek uvedených v konkrétní nabídce. Kolektivním členům ČSJ je poskytována sleva. Úhrada členského příspěvku se ověřuje ke dni fakturace školení. Zpětně sleva není nárokovatelná.

Osvědčení o absolvování školení je vystaveno účastníkům po splnění podmínek ukončení (jak je vždy uvedeno v nabídce školení), po převzetí kopie prezenční listiny manažerkou školení a po uhrazení fakturované ceny školení. Osvědčení jsou odesílána poštou k rukám kontaktní osoby objednatele. Vystavení duplikátu je možné za úplatu, a to ve výši 250,- Kč v případě licenčního školení a 200,- Kč v případě nelicenčního školení. K této úplatě bude připočteno DPH dle platné sazby.

ČSJ si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání školení i na zrušení školení v případě vzniku nepředvídatelných událostí či z organizačních důvodů.

ČSJ se zavazuje, že veškeré informace získané ve Vaší společnosti/organizaci v souvislosti s poskytováním služeb bude uchovávat jako důvěrné a bez souhlasu Vaší společnosti/organizace je neposkytne třetí straně.

Semináře

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce v souvislosti s Vaším zařazením do semináře a také s těmito obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky uzavíráte smlouvu o poskytnutí služeb tzv. distančním způsobem.

O naplněnosti (realizaci/zrušení) semináře se rozhoduje 2 týdny před konáním semináře. V případě zrušení semináře Vás informujeme. V případě konání semináře obdržíte bližší organizační pokyny 7 dní před konáním semináře.

Účastníci semináře, kteří jsou individuálními členy České společnosti pro jakost (ČSJ), mají slevu.  Slevu mají také zaměstnanci kolektivních členů ČSJ, a to podle pravidel daných výší příspěvku kolektivního člena. Úhrada členského příspěvku se ověřuje ke dni fakturace semináře. Zpětně sleva není nárokovatelná.

Cena semináře nezahrnuje ubytování.

Fakturace probíhá obvykle 2 týdny před zahájením semináře se splatností 2 týdny. Případné požadavky na úpravu fakturace uvádějte v poznámce přihlášky.

ČSJ si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání semináře i na zrušení semináře z organizačních důvodů.

Stornopoplatky

Kurzy

Veškeré změny a případná storna přihlášek přijímáme pouze písemně.

Účastník odesláním online závazné objednávky souhlasí s níže sjednanými stornopoplatky.

Jestliže účastník zruší svou účast 10 a více dní před začátkem konání závazně objednaného kurzu, nejsou účastníkovi účtovány žádné stornopoplatky. Pokud jste měli již kurz uhrazen, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět.

Jestliže se účastník nedostaví nebo zruší svou účast 9 a méně dní před začátkem konání závazně objednaného kurzu:

a) a závazně přihlášený účastník vyšle za sebe náhradníka, nejsou účastníkovi účtovány
žádné stornopoplatky. Účastník však odesílá svou žádost o zařazení náhradníka manažerce
kurzu a pouze v písemné podobě.

b) a závazně přihlášený účastník za sebe nepošle náhradníka, jsou účastníkovi účtovány
stornopoplatky ve výši 50 % kurzovného, nejvýše však 5000 Kč bez DPH (výjimkou je pouze kurz Certifikační auditor IATF 16949, kde jsou stornopoplatky 50 % bez omezení a kurz Certified Provisional Assessor Automotive SPICE, kde jsou stornopoplatky popsány v informacích ke kurzu).

Původně přihlášený účastník může být až do zahájení kurzu nahrazen jiným účastníkem, splňuje-li požadavky pro zařazení do kurzu.

Jestliže účastník nastoupí do kurzu a nedokončí ho vlastní vinou, kurzovné ani jeho poměrná část se nevrací. Pokud účastník projeví zájem kurz dokončit v jiném termínu, je ČSJ oprávněna opětovně účtovat kurzovné.

Jestliže účastník nastoupí do kurzu a kurz nedokončí vinou organizátora, má nárok na vrácení celého kurzovného.

Tato úprava stornopoplatků neplatí pro kurz "Certifikační transformační kurz pro hodnotitele EFQM - ECAT", u kterého jsou stornopoplatky upraveny přímo na stránkce kurzu: https://www.csq.cz/kurzy/certifikacni-transformacni-kurz-pro-hodnotitele-efqm/.

Školení (in-house)

Jestliže je školení (in-house) ze strany objednavatele zrušeno 10 a méně dní před termínem jeho konání, jsou objednavateli účtovány stornopoplatky ve výši 50 % odsouhlasené ceny školení.

Objednavatel přijetím nabídky souhlasí s výší sjednaných storno poplatků.

Semináře

Veškeré změny přihlášek a případná storna přijímáme pouze písemně.

Účastník odesláním online závazné objednávky souhlasí s níže sjednanými stornopoplatky.

Jestliže účastník zruší svou účast 10 a více dní před začátkem konání závazně objednaného semináře, nejsou účastníkovi účtovány žádné stornopoplatky. Pokud jste měli již seminář uhrazen, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět.

Jestliže účastník zruší svou účast 9 a méně dní před začátkem konání závazně objednaného semináře, jsou účastníkovi účtovány stornopoplatky ve výši 50 % z celkové ceny semináře.

Reklamace

Reklamace jsou přijímány a vyřizovány v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění). Podávají se písemnou formou řediteli úseku.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne odeslání přihlášky či ode dne odsouhlasení nabídky. V případě, že k odeslání přihlášky či odsouhlasení nabídky dojde v době, kdy ke kurzu, školení či semináři má dojít za kratší dobu, než 14 dní, objednatel tím výslovně žádá, aby ČSJ začala s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy je možné realizovat písemně, a to na adresu:

Česká společnost pro jakost, z.s.

k rukám ředitele úseku

Novotného lávka 200/5

110 00 Praha 1 - Staré Město

Oznámení o odstoupení musí obsahovat:

1) jméno a příjmení objednatele

2) adresu bydliště objednatele

3) sdělení, že objednatel odstupuje od smlouvy o poskytnutí služeb včetně uvedení příslušného kurzu, semináře či školení

4) datum odeslání přihlášky a/nebo datum odsouhlasení nabídky školení

5) datum a podpis objednatele.

K zaslání odstoupení je možno využít formulář, který se nachází na adrese zde

 

Newsletter

Pokud máte zájem odebírat novinky, přihlašte se k odebírání našeho newsletteru. » Více

Aktuality

Vydali jsme publikaci

Komentované vydání ČSN CEN/TS 16850 [více]

České firmy uspěly v Mezinárodní ceně inovací

Společnost Bekhof Construction s.r.o. se stala celkovým vítězem kategorie Startupy a mikropodniky.... [více]

» Archiv aktualit

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design