Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Publikace  Časopis Perspektivy kvality  Informace pro autory článků

Informace pro autory článků

Okruh článků - K uveřejnění v  časopise Perspektivy kvality (PK) se přijímají převážně originální články, které nebyly dosud publikovány a svojí náplní se zaměřují na problematiku spadající do oblasti anagementu kvality a souvisejících oblastí (integrované systémy - systémy ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, společenská odpovědnost atd.).

Pokud byl již shodný nebo obdobný příspěvek publikován (prezentován) autorem jinde, je autor povinen redakci na tuto skutečnost upozornit. Rovněž v případě dalšího užití díla autorem je žádoucí uvést předchozí uveřejnění v PK/Zpravodaji (odkaz).

Jazyk - Publikovány jsou články v českém, případně ve slovenském jazyce (výjimečně v odůvodněných případech v angličtině). Je třeba důsledně dbát na jazykově správné a vhodné vyjadřování, srozumitelné a "přátelské" ke čtenáři, a dodržovat platnou odbornou terminologii. Zejména je třeba se vyhnout používání dlouhých, složitých (a tím nepřehledných až nesrozumitelných) souvětí. Rovněž je žádoucí se vyhnout neodůvodněnému přílišnému užívání cizích slov a užívání žargonu a anglicismů.

Zkratky - Veškeré použité zkratky (s výjimkou zcela všeobecně známých) musí být u prvního výskytu rozepsány/vysvětleny; v případě většího počtu zkratek v článku je vhodné připojit navíc i jejich přehled s vysvětlením.

Předkládání článků - Texty článků se předkládají v elektronické podobě, obvykle emailem na adresu redaktora, příp. na běžných nosičích. Pro psaní textů se doporučuje využít šablonu tiskové strany (na konci textu). Text musí být  formátován co nejjednodušeji, zásadně bez použití jakýchkoli speciálních stylů apod. Je třeba se vyvarovat nadbytečného použití mezerníku (dvojitých mezer mezi slovy, "odsazení" odstavců pomocí mezerníku apod.). Rovněž je třeba se vyhnout např. použití funkce "poznámka pod čarou".

Záhlaví článku - Článek musí obsahovat název; pod ním je uvedeno jméno autora (autorů) bez titulů a jeho (jejich) pracoviště. Úplně na konci příspěvku je třeba uvést jména autorů s tituly, současné zaměstnání, funkci apod. a hlavní odborné zaměření apod. (ve větné podobě: "pracuje v ... jako...", "zabývá se..." apod.). Uvádí se rovněž kontakt, který bude u článku uveřejněn, obvykle e-mailová adresa. V průvodní zprávě je třeba uvést všechny vhodné kontakty na (hlavního) autora.

Strukturování článku - Článek musí být strukturován: úvod, jednotlivé kapitoly, závěr. Následuje přehled literatury, údaje o autorovi a kontakt.

Bibliografie - Způsob zápisu typického literárního odkazu na knihu, článek publikovaný v časopise a technickou normu je podán v následujících třech ukázkách:

Literatura:
[1] Morávek V.: Základy teorie nejistot. ČMS, Praha 2005. ISBN ... .
[2] Schilling E. G. Acceptance Sampling in Quality Control. Journal for Quality and Technology, 1989 (15), 123-136.
[3] ČSN ISO 17025:2002 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří (01 5253).

Na konci citace převzaté mezinárodní normy je v závorce připojen "třídící znak". Názvy knih, názvy článků i názvy norem se píší kurzivou. Číslo ročníku časopisu se píše v závorce tučně. V textu se na literaturu odkazuje číslem v hranaté závorce; číslování je průběžné podle pořadí výskytu v textu.

Psaní rovnic - Symboly a rovnice v textu i na samostatných řádcích se píší pomocí příslušného editoru rovnic. V textu článku jsou rovnice průběžně číslovány (1), (2) atd. Čísla rovnic jsou umísťována na pravou hranu textu. Pokud příspěvek vzhledem ke své povaze obsahuje složitější rovnice, vzorce apod. nebo jejich velké množství, speciální znaky apod., doporučujeme technickou stránku jejich psaní konzultovat s redakcí.

Obrázky a fotografie - Obrázky, grafy apod. (podle zaměření příspěvku) jsou žádoucí. Pro případný text v obrázku (např. popis os v grafu apod.) je třeba volit vhodnou velikost písma. Obrázky v textu jsou číslovány a toto číslo je připojeno k vlastnímu obrázku spolu s jeho názvem. Číslo a název obrázku jsou odděleny dvojtečkou.
Obrázky i fotografie je nutno zaslat v samostatných souborech - nikoli vložené v textu v souboru ve Wordu. Měly by být ve formátu JPG či jiném vhodném běžném formátu. Kvalita obrázků, rozměr, rozlišení atd., musí vyhovovat potřebám pro uveřejnění - případné nejasnosti řešte prosím s redakcí.

Tabulky - Velikost písma a číslic v tabulkách je nutno volit tak, aby údaje byly čitelné. Tabulky jsou opět označeny průběžným číslem a názvem (mezi nimi je dvojtečka).

Tyto pokyny se týkají v přiměřeném rozsahu i příspěvků do Zpravodaje ČSJ.

Šablona pro tvorbu příspěvků do časopisu Perskektivy kvality  ke stažení. (35.3 kB, MS Word dokument)

Pokyny jsou platné od 21. 10. 2013.

 

Newsletter

Pokud máte zájem odebírat novinky, přihlašte se k odebírání našeho newsletteru. » Více

Aktuality

Vydali jsme publikaci

Komentované vydání ČSN CEN/TS 16850 [více]

České firmy uspěly v Mezinárodní ceně inovací

Společnost Bekhof Construction s.r.o. se stala celkovým vítězem kategorie Startupy a mikropodniky.... [více]

» Archiv aktualit

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design