Společenská odpovědnost organizací v novém pohledu: Obnovená strategie EU pro CSR 2011–2014 Společenská odpovědnost organizací v novém pohledu: Obnovená strategie EU pro CSR 2011–2014   - Česká společnost pro jakost
Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Publikace > Časopis Perspektivy kvality > Archiv starších čísel > 3/2009 > Společenská odpovědnost organizací v novém pohledu: Obnovená strategie EU pro CSR 2011–2014

Společenská odpovědnost organizací v novém pohledu: Obnovená strategie EU pro CSR 2011–2014

Kategorie: 2012-1

31.03.2012

alena plášková, vše v praze, praha co je v pohledu nového a na co budeme navazovat? přístup organizací respektující jejich odpovědnost za vlivy na společnost jak v interní (především péče o zaměstnance), tak i v externí rovině (rozvoj komunity, šetrný vztah k životnímu prostředí, podpora sociálně slabých skupin aj.) nabývá na významu i v českém prostředí. zpočátku nahodilé a vesměs dobrovolné aktivity jsou transformovány do komplexních přístupů zakotvených ve vytvářených strategiích společenské odpovědnosti (csr) a ve zveřejňovaných reportech v mnoha organizacích. i když je koncept společenské odpovědnosti realizován především v podnikatelské sféře, není možné vyloučit ani odpovědnost organizací veřejného sektoru za dopady jejich činností a přijímaných rozhodnutí na celkovou kvalitu života. k dalšímu šíření a prosazování myšlenek společenské odpovědnosti rozhodně přispěje   obnovená strategie eu pro společenskou odpovědnost na léta 2011–2014 (a renewed eu strategy 2011–14 for corporate social responsibility [1] ). hlavním záměrem tohoto sdělení jsou doporučení zaměřená na podporu udržitelného rozvoje organizací a prohloubení důvěry v podnikání formou zohledňování zásad „slušného“ chování. dosavadní poznatky prokazují, že csr aktivity přispívají ke zvyšování důvěryhodnosti organizací, k rozvoji lidského potenciálu, k úsporám nákladů, ke zlepšenému přístupu ke kapitálu i k loajalitě zákazníků i ostatních obchodních partnerů.

 

Ve sdělení k obnovené strategii EU v oblasti CSR jsou komunikovány především následující záměry:

a)  Vytvoření celoevropské platformy pro společenskou odpovědnost

Evropská komise předpokládá vybudování všeobecně dostupné společné informační platformy k šíření poznatků o společenské odpovědnosti, prezentování správných praxí i ke vzájemné výměně názorů. Platformu budou doplňovat i společná hodnoticí kritéria, společné kodexy a Evropská cena za CSR.

b)  Získání důvěry veřejnosti 

Aby fungoval vzájemný vztah a uznávání mezi podniky, státní správou a občany, je nezbytný vzájemný dialog a vzájemná otevřená informovanost. Veřejnost by se měla dozvídat nejen negativní informace (tuto roli plní naše média „na výtečnou“), nýbrž by jí měly být předkládány i příklady dobrých praxí odpovědného chování. Evropská komise hodlá podporovat dialog mezi všemi zainteresovanými stranami a předpokládá, že v současnosti vyhlášená iniciativa CSR Europe Enterprise 2020  podpoří tento záměr. Je navrhován celoevropský průzkum veřejného mínění: Eurobarometr. Z dosavadních průzkumů realizovaných v naší republice zatím nevycházejí jednoznačné postoje veřejnosti.

Nejen podniky, ale i státní orgány by měly usilovat o demokratizaci svých rozhodovacích procesů, vytvářet podmínky pro uplatňování práv všech občanů (bez výjimek), zvyšovat efektivnost svých výkonů, respektovat principy solidarity i sociální odpovědnosti. Veřejnost pak nebude pouze pasivním nebo kritickým příjemcem opatření, nýbrž i aktivním spolutvůrcem. K tomu dále přispěje organizování veřejných diskusí k hledání společných očekávání, postojů i společných řešení.

c)  Národní prosazování společenské odpovědnosti v jednotlivých členských zemích

Rozhodující úlohu v oblasti společenské odpovědnosti musí sehrát firmy. K tomu však očekávají podporu ze strany státu při vytváření vhodného klimatu pro inovace a další ekonomický rozvoj, včetně pobídek k odpovědnému podnikatelskému chování. Strategie EU předpokládá tvorbu národních strategií a národních akčních plánů pro společenskou odpovědnost a podporuje i národní systémy hodnocení společenské odpovědnosti.

V České republice není koncipována samostatná strategie společenské odpovědnosti, je však nedílnou součástí Strategie Národní politiky kvality v ČR na období 2011–2015.  Jsou v ní mimo jiné obsaženy záměry v oblasti zvyšování kvality života v celé společnosti, v oblasti podnikatelské etiky, kvality produktů, péče o zaměstnance i životního prostředí. Rada kvality ČR vytvořila k realizaci těchto specifických záměrů odbornou sekci Společenská odpovědnost organizací (blíže viz www.npj.cz). Naše vláda může využít těchto aktivit a ve spolupráci se zástupci podnikatelské sféry formulovat v blízké době národní strategii i národní plán prioritních akcí k CSR.

Naší další výhodou je i existující Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací, která je udělována od roku 2009, a mnoho dalších forem oceňování odpovědného přístupu organizací, které realizují zpravidla nevládní a neziskové organizace (zejména Business Leaders Forum a Byznys pro společnost). V této souvislosti bude potřebné zejména v návaznosti na uvažovanou evropskou cenu za CSR koordinovat aktivity a vytvořit pro oceňování vhodnou platformu.

d)  Začlenění aspektů společenské odpovědnosti do investičních kritérií a zadávání veřejných zakázek

Tento záměr jednoznačně posiluje celospolečenské uznávání aktivit CSR. V některých zemích je zřejmé, že při poskytování prostředků na investice je nedílnou součástí i posuzování jejich vlivu na životní prostředí a kvalitu života v dané lokalitě (tzv. sociálně odpovědné investování).

e)  Zásahy proti nekalým obchodním praktikám

Jsou zvažovány především restriktivní nástroje. Komise usiluje o celoevropské prosazení tří principů dobré daňové správy: transparentnost (je připravován návrh na revizi směrnice EU o transparentnosti), výměnu informací a spravedlivou daňovou soutěž.

Ve sdělení je konstatováno, že některé podniky (zejména ve vztahu k životnímu prostředí) neuvádějí pravdivé informace. I z praxe našich podniků se též dozvídáme případy nekalých obchodních praktik, přestože je tato oblast upravena v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

f)  Podpora vzdělávání a vzdělávacích projektů

Strategie EU uvažuje o dalších finančních podporách vzdělávání a vzdělávacích projektů zaměřených na společenskou odpovědnost, a to jak v rámci celoživotního vzdělávání, tak především při přípravě mladé generace na středních a vysokých školách.

g)  Dodržování mezinárodních zásad a standardů

Základní povinností každé organizace je dodržování veškerých legislativních předpisů dané země i regionu. V rámci aktivit společenské odpovědnosti je samozřejmé, že budou tyto povinnosti rozšířeny i na mezinárodně deklarované zásady a standardy, jimiž jsou zejména deklarace OSN, zásady iniciativy Global Compact, tripartitní deklarace ILO, směrnice OECD a norma ISO 26000. Nelze považovat za odpovědnou firmu ignorující byť i v dodavatelském řetězci nucenou a dětskou práci, diskriminaci, nekalé obchodní praktiky, narušování biodiverzity apod. Komise uvažuje o povinných závazcích podniků.

Závěr:

Nová strategie EU nepřináší zásadní změny pro koncept CSR a ani si tento úkol neklade. Přesto představuje dobré podněty pro další podporu společensky odpovědného chování v celoevropském kontextu. V České republice máme s ohledem na uvedené aktivity vytvořené solidní zázemí pro pokračování.

Přijímání a další akceptace strategických záměrů v oblasti společenské odpovědnosti by však neměly vést k porušení jednoho ze základních principů konceptu CSR, jímž je DOBROVOLNOST. Nabízí se tedy otázka, do jaké míry je možno vyžadovat či akceptovat rozšiřování regulačních zásahů ze strany EU a jednotlivých států. Vedle regulační role by se měla spíše rozšiřovat stimulační role, která vytvoří klima pro další rozvoj konceptu společenské odpovědnosti a užší koordinaci již realizovaných aktivit na národní i evropské úrovni.

 

Literatura:

[1]  A renewed EU Strategy 2011–14 for Corporate Social Responsibility. Brussels, 25. 10. 2011. COM(2011) 681 final. ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm. (Cit. 2012-04-10.)

 

Autorka:

Ing. Alena Plášková, CSc., je vysokoškolská pedagožka na VŠE v Praze. Je předsedkyní odborné sekce Rady kvality ČR Společenská odpovědnost organizací a čestnou předsedkyní České společnosti pro jakost.

Kontakt: plaskova@csq.cz

 

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design