Udržitelnost a svět norem Udržitelnost a svět norem  - Česká společnost pro jakost
Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Publikace > Časopis Perspektivy kvality > Archiv starších čísel > 3/2009 > Udržitelnost a svět norem

Udržitelnost a svět norem

Kategorie: 2012-1

31.03.2012

dvir peleg,  izraelská společnost pro kvalitu, azor, izrael přeložila sophia, jazykové služby, s. r. o.; odb. spol. danuše svobodová a zdeněk svatoš.   díky partnerským vztahům čsj s izraelskou společností pro kvalitu (isq) vám opět po čase můžeme nabídnout další zajímavý příspěvek přibližující názory a poznatky našich kolegů z této dosti vzdálené a v mnoha směrech odlišné země.  

Úvod

Principy udržitelného rozvoje definují ekologický, ekonomický, společenský a kulturní rámec pro činnosti komunit, podniků i jednotlivců [1].

Normy managementu jsou dokumentované dohody, kodexy a principy obsahující strukturované popisy nebo jiná přesná kritéria, jež mají být důsledně užívány jako pravidla, návody nebo specifikace charakteristik, aby bylo zajištěno, že řídicí postupy, procesy a služby budou efektivní.  


Pozn.: Světový obchod skýtá mnoho příležitostí i rizik. S cílem maximalizace příležitostí a omezení rizik podepsaly průmyslové národy, které jsou zapojeny do organizace světového obchodu, obchodní dohody. Na konci minulého tisíciletí byly tyto dohody založeny na vzájemné důvěře  o tom, že kvalita produktů z těchto zemí byla unifikována prostřednictvím různých odůvodněných omezení.


Jak tyto definice ukazují, jeví se, že jak udržitelnost, tak i normy managementu tvoří součást kultury managementu organizace.  

V roce 2007 ISO publikovala normu ISO 21930:2007 Sustainability in building construction – Environmental declaration of building products [2] (Udržitelnost ve stavebnictví  – Environmentální prohlášení ohledně stavebních produktů; česky nevydána, pozn. red.), což je specifická norma, která se snaží stanovit pravidla a role pro udržitelnost ve stavebnictví.

Pokud se shodneme, že udržitelnost je kulturou řízení organizace, musíme se zeptat, proč potřebujeme konkrétní normu pro řízení udržitelnosti? Proč nedostačují tři hlavní normy (ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001)?

Jaký má smysl zavádět další normu? Jaký to má vliv na organizace? Zavedení další normy rozšiřuje integrovaný systém řízení.

Integrovaný systém řízení (IMS, ISŘ) je organizační přístup deklarovaný organizací pro zavedení a udržení více než jedné normy managementu (například ISO 9001, ISO 14001). Předpokládá se, že povede k vyšší efektivnosti, koncentraci zdrojů a zlepšení schopnosti organizace plnit požadavky zákazníků, zákonné požadavky, zájmy zainteresovaných stran, komunity atd. Jinými slovy, ve světě norem definujeme termín „účinný“ jako schopnost dosáhnout určitého cíle. Přístup ISŘ pak používá paralelní a komplementární termín „"efektivní“", který popisuje, do jaké míry jsou vložený čas a úsilí dobře využity pro zamýšlený úkol a účel. To nás vede k závěru, že přístup ISŘ není v rozporu s normami managementu kvality, ale naopak je doplňuje a posiluje.

 

1  Jak se přístup integrovaného systému řízení (ISŘ) vyvinul?  

Počátek normy je obvykle u normotvorného orgánu, který dokument sepíše, „pošle“ jej akreditačnímu orgánu, který plní funkci dozoru, ten jej „pošle“ certifikačnímu orgánu, který jej audituje, a pak se teprve norma dostane ke konečnému zákazníkovi: tedy implementující organizaci.

V případě ISŘ je přístup k auditu dán požadavkem trhu. Organizace, u kterých mají být provedeny audity týkající se více než jedné normy managementu,  žádají/ vyžadují, aby byl proveden jeden „all in one“ audit, celkový audit, a ne audit podle každé normy zvlášť. A tak řetězec iniciačních kroků u ISŘ přichází odspodu a ve středu řetězce dochází k přerušení, jak je znázorněno na obrázku 1.

 

 

Obrázek 1: Schematické znázornění rozdílu mezi tvorbou normy ISŘ a specifické normy.

 

2  Jaký to má vliv na audit ISŘ

Pro porozumění rozdílu mezi auditem dle samostatné normy a audity ISŘ je potřeba více informací, které jsou předloženy v následující tabulce:

 

Kritérium

Běžný audit

Audit ISŘ

Iniciátor normy

Normalizační úřad / ISO

Implementující organizace
a certifikační orgány

Proces

Sepsán normalizačním orgánem, příprava podstatných bodů pro audit, příprava aplikačních směrnic, akreditace a certifikace

Organizovaný proces nebyl proveden, akreditační orgán a normalizační orgán ignorují tento přístup a ponechávají jej jako nedozorovanou mezeru mezi implementujícími organizacemi a certifikačním orgánem.

Referenční dokument

Povinný dokument vytvořený normalizačním orgánem, jako např. ISO, SA

Neexistuje povinný dokument; existuje několik dokumentů v obecné rovině či doporučení od EA (Evropská akreditace – BSI-pas 99)

Akreditace a dohled

Velmi důsledný dohled prostřednictvím každého akreditačního orgánu

Podle IAF neexistuje žádný dohled. Otázka vzájemného odsouhlasení mezi certifikačními orgány a akreditačním orgánem vede k závěru, že audity akreditačních orgánů jsou realizovány podle ISO 17021 a neodchylují se od této směrnice (ISO 17021 se přímo nevyjadřuje k ISŘ a zřídka se k ISŘ vyjadřuje i jen nepřímo)

Přístup akreditačního orgánu tak, jak je popsán na jeho internetových stránkách

Velká pozornost věnovaná všem kritériím (nedochází k měření v rámci výzkumného procesu, ale ke sledování v rámci procesu auditu)

Akreditačními orgány je věnována malá nebo vůbec žádná pozornost

Návod s kontrolním seznamem vytvořený akreditačním orgánem

Byly vytvořeny návody pro každou normu a existuje mnoho variant

Velmi málo návodů bylo vytvořeno v Malajsii, Británii, Indonésii a Singapuru. Obecně neexistují žádné

Přístup certifikačního orgánu tak, jak je popsán na jeho internetových stránkách

Pro všechna kritéria existuje mnoho odkazů (nedochází k měření v rámci výzkumného procesu, ale ke sledování v rámci procesu auditu)

Málo odkazů nebo úplné ignorování na stránkách většiny certifikačních orgánů

Trénink pro provádění interního auditu (interní audit je určen pro implementující organizace) 

Auditor nezačne audit, pokud neobdržel instrukce

Zaškolení interního auditora bylo zjištěno jen na málo webových stránkách (kolem 30 %)

Výcvik auditorů (pro auditory certifikačních orgánů)

Formalizované kurzy pro každou normu založené na ISO 19011

Žádný specifický výcvik.  Každý auditor provádí audit podle svých znalostí a dovedností

Oprávnění (podle Adizese)

Standardní dokument schválený buď ISO, nebo normalizačním orgánem

Neexistence autority – nikdo nemá/nepřijímá odpovědnost

Rozsah auditu vrcholového vedení

Kompletní audit podle všech požadavků 

Částečný audit (trochu od každé normy): činnosti vedení v integrovaném managementu nejsou auditovány vůbec. 

 

 Tabulka 1: Rozdíly mezi běžným auditem a auditem ISŘ.

(Tyto informace byly shromážděny na základě mých vlastních zkušeností jako vedoucího auditora během posledních deseti let a ze zkušeností mých kolegů.) 

 

Jak je z tabulky vidět, audit ISŘ je mnohem komplikovanější a vyžaduje více komunikačních dovedností, širokou znalost norem, pravidel a „auditorský cit“. Doporučení nejsou dostatečně jasná; školení auditorů není jednotné a čas, který je k dispozici, je obvykle nedostatečný.

 

3  Udržitelnost a přístup ISŘ

Umístění normy pro management udržitelnosti jako „samostatné“ normy, která tvoří součást integrovaného systému řízení organizace, činí z udržitelnosti „technickou součást“, nebo, jak jej nazývá Adizes [3], „mechanický přístup“ (bez vnitřní provázanosti) a ne součást kultury managementu organizace.

 

4 Jak udělat z udržitelnosti součást organizační kultury – způsob života?

Tu „správnou cestu“ nám poskytuje osm zásad managementu, jak jsou definovány v normách řady ISO 9000:

Zaměření na zákazníka

Organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto mají rozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit jejich požadavky a snažit se předvídat jejich očekávání. [4] 

Myslete tak, jako kdybyste vy byli zákazníkem, zkuste si představit, co zákazník s vaším produktem dělá, jak jej využívá, zda se musí zaobírat odpadem a jak při tom postupuje, co bude dělat, až produkt přestane využívat, a tak dále. 

Vedení a řízení lidí

Vedoucí osobnosti (lídři) prosazují soulad účelu a zaměření organizace. Mají vytvářet a udržovat interní prostředí, v němž se mohou lidé plně zapojit při dosahování cílů organizace. [4]

Dejte osobní příklad; ukažte vašim zaměstnancům i zákazníkům, že udržitelnost je váš způsob života.

Zapojení lidí

Lidé na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch organizace. [4]

Veďte zaměstnance k tomu, aby se zapojili a podíleli se na rozhodování o pracovních procesech. Vytvořte pro ně sociální podmínky, vyzvěte je, aby zapojili i své rodiny a komunity. 

Procesní přístup

Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li činnosti a související zdroje řízeny jako proces. [4]

Řiďte všechny aktivity s ohledem na aspekt udržitelnosti. Berte udržitelnost stejně jako kvalitu a bezpečnost: jako součást procesu.

Systémový přístup k managementu

Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování jejích cílů. [4]

Vložte cíl udržitelnosti do svého pracovního plánu, měřte dosažené výsledky; pokud hovoříte o udržitelnosti, užívejte efektivní terminologii. 

Neustálé zlepšování

Neustálé zlepšování celkové výkonnosti má být trvalým cílem organizace. [4]

Diskutujte o udržitelnosti při přezkoumání vedením, zjistěte neshody a realizujte nápravná opatření, preventivní opatření a produktivní kroky a provádějte audity udržitelnosti.   

Přístup k rozhodování zakládající se na faktech

Efektivní rozhodnutí jsou založena na analýze údajů a informací. [4]

Učte se, učte se a učte se. Ve 21. století máme příliš mnoho dat. V rámci udržitelného rozvoje se snažte myslet tak, abyste zredukovali zdvojená data – odčerpávají z vaší organizace příliš mnoho energie. Faktický přístup neznamená utápění se v excelu, spss nebo jiných aplikacích. Znamená prostě zvládání faktů. 

Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy

Organizace a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a jejich vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu. [4]

Řiďte své subdodavatele tak, aby jednali stejně jako vy – skutečným ziskem je dlouhodobý zájem a dlouhodobý vztah. Kvůli tomu musí váš dodavatel uvažovat jako váš partner.

 

Závěr: Sečteno a podtrženo

Udržitelnost je organizační kulturou – je to způsob života, stejně tak jako  kvalita a bezpečnost. Standardní světová orientace manažerských profesionálů, která velí nejprve rozbít normy na kousky a pak je znovu složit pomocí integrace, není k prospěchu managementu udržitelnosti. 

 

Literatura: 

[1]  ISO/TC 59/SC 17 N 236.

[2]  ISO 21930:2007 Sustainability in building construction – Environmental declaration of building products.

[3]  Adizes I.: Mastering change. Adizes Institute, Kalifornie 1992. (Izraelské vydání 2010).

[4]  ISO 9000:2005 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary.

International Organization for Standardization: Draft of New Work Item Proposal - Sustainability in building construction Sustainability indicators - Part 1 Buildings, ISO/TC 59/SC 17 N 236. Geneva 2005.

Peleg D.: Management by Standards Aspects of The Integrated Management System (IMS). Thesis (Ph.D. disertace), Timisoara 2011.


Autor: 

Dr. Dvir Peleg je ředitel Izraelské společnosti pro kvalitu. Je doktor ekonomie a managementu, odborník na kvalitu, management, bezpečnost a nouzové situace; působí jako lektor, poradce a vedoucí auditor.

Kontakt: prostřednictvím redakce PJ.


Stručně o působišti autora:

Izraelská společnost pro kvalitu (ISQ)  byla založena v roce 1973, aby podporovala a prosazovala hodnoty kvality v Izraeli. Je to nezisková organizace sdružující asi 1500 profesionálů v kvalitě – inženýrů, fyziků, pracovníků ve vzdělávání a manažerů, jak z podnikatelského, tak z veřejného sektoru. Dále je kolektivními členy ISQ přibližně 200 předních společností v zemi. (Pozn. red.)

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design