Biopotraviny – aktuální trend ve spotřebě potravin Biopotraviny – aktuální trend ve spotřebě potravin  - Česká společnost pro jakost
Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Publikace > Časopis Perspektivy kvality > Archiv starších čísel > 1/2007 > Biopotraviny – aktuální trend ve spotřebě potravin

Biopotraviny – aktuální trend ve spotřebě potravin

Kategorie: 2007-1

17.01.2008

v poslední době, spolu se zájmem o zdraví a zdravý životní styl, roste zájem spotřebitelů i o biopotraviny. zlepšuje se informovanost konzumentů, roste počet podniků, které produkují bioprodukty a biopotraviny, a stejně tak se rozšiřuje i nabídka a počet prodejních míst, kde lze biopotraviny koupit. vedle specializovaných prodejen projevují zájem o biopotraviny stále více i obchodní řetězce. značka bio představuje certifikovanou značku, která zaručuje ekologický původ s kontrolou průběhu produkce.

Úvod:: Charakteristika biopotravin
Výchozím bodem při výrobě a zpracování bioproduktů a biopotravin je ekologické zemědělství. To lze charakterizovat jako způsob zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí prostřednictvím omezení či zákazů používání látek a postupů, které životní prostředí zatěžují, znečišťují nebo zamořují nebo které zvyšují rizika kontaminace potravního řetězce, a který bere také zvýšený ohled na životní projevy, chování a pohodu chovaných hospodářských zvířat; a to vše v souladu s principy trvale držitelného rozvoje zemědělství. Principy ekologického zemědělství jsou právně zakotveny v Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 a v zákoně č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Úplné znění tohoto českého právního předpisu je nyní zakotveno v zákoně č. 30/2006 Sb. a vyhlášce č. 16/2006 Sb., kterou se ustanovení výše uvedeného zákona provádějí. Bioprodukt je surovina rostlinného nebo živočišného původu získaná v ekologickém zemědělství a určená nejen k výrobě biopotravin, ale také krmiv, osiva, sadby a dalších ekologických výrobků. Z potravin a potravinových surovin jde nejčastěji například o biozeleninu, bioovoce, biomléko, biovejce, biomaso atd. Biopotravina je potravina vyrobená ze surovin pocházejících z ekologického zemědělství za podmínek uvedených v Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 a v zákoně č. 242/2000 Sb., na kterou bylo vydáno osvědčení o původu biopotraviny. Výroba biopotravin, stejně jako výroba klasických potravin, se samozřejmě řídí i zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích v aktuálním znění a souvisejícími vyhláškami.

 

1 Zpracování biopotravin
Při zpracování bioproduktů a výrobě biopotravin musí všechna opatření směřovat k co největšímu zachování jejich biologické a nutriční hodnoty a průkazně doložitelného původu zemědělských surovin, které musí také pocházet z ekologického zemědělství. Poměrně významný důraz je kladen na požadavek časového nebo prostorového oddělení a zajištění identifikace výrobních dávek při souběžné výrobě potravin a biopotravin. Ministerstvo vede seznam výrobců biopotravin a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva zemědělství. Výrobní zařízení, která  pracovávají bioprodukty, musí být schválena a registrována certifikační komisí. Při výrobě biopotravin jsou pro zpracování surovin závazné následující zásady:
♦ energetická úspornost;
♦ šetrné zacházení se všemi zdroji a omezení odpadů na minimum;
♦ neznečišťování životního prostředí;
♦ nepoužívání chemických aditiv a jiných syntetických látek;
♦ minimalizace jakýchkoli nežádoucích reziduí v biopotravinách;
♦ používání vyzkoušeného technického zařízení a metod.


Při opracování surovin je nutno používat šetrné postupy, způsobující jen minimální fyzikální, chemické a biologické změny.

Zakázány jsou zejména operace, které nepatří k přirozeným postupům, jako je např.:
♦ bělení;
♦ nakládání s použitím chemikálií;
♦ znečišťování životního prostředí;
♦ hydrogenace;
♦ uzení s použitím zakázaných chemikálií;
♦ zjemňování s použitím chemikálií;
♦ ozařování a mikrovlnný ohřev.


Dále je zakázáno přidávat jakékoli syntetické konzervační látky, barviva, ochucovadla, umělá sladidla, oxid siřičitý (s výjimkou zpracování vína), emulgátory a ostatní syntetická aditiva. Schválení zpracovatelé musí zpracovávat produkty z ekologického zemědělství takovými postupy, které vedou k zajištění organické integrity produktů. To znamená, že:
♦ bioprodukty musí být zpracovávány pouze v provozech zcela a jasně prostorově nebo časově oddělených od provozů, kde se zpracovávají suroviny vyrobené konvenčními postupy;
♦ bioprodukty, z nichž jsou vyráběny biopotraviny, musí pocházet od schválených producentů – držitelů platného Certifikátu o registraci a musí být vyprodukovány v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství;
♦ během dopravy biosurovin od producenta ke zpracovateli musí být učiněna nezbytná opatření zajišťující ochranu těchtobiosurovin před kontaminací a jejich oddělení od surovin vyráběných konvenčními postupy;
♦ obdobně je nutno postupovat při skladování během výroby a distribuce
výrobků.

Autorka: Ing. Petra Šánová, Ph.D., působí na Provozně-ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze jako odborná asistentka na katedře obchodu a financí, se zaměřením na systémy kvality a certifikaci potravin a zemědělských produktů.

Kontakt: sanova@pef.czu.cz

Nezkrácený článek naleznete v časopise Perspektivy jakosti 1/2007.

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design