Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
 
Úvod Vzdělávání  Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky

Kurzy

Odesláním přihlášky budete závazně zařazeni do kurzu a zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce a také s těmito obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky uzavíráte smlouvu o poskytnutí služeb tzv. distančním způsobem.

Účastníci jsou do kurzů zařazovaní podle data přijetí přihlášky. Přijetí přihlášky potvrzuje manažerka kurzu e-mailem, který obsahuje potvrzení zařazení do Vámi vybraného kurzu. Manažerka kurzu Vás bude také informovat, pokud bude kurz v době přijetí Vaší přihlášky již obsazen.

O naplněnosti (realizaci/zrušení) kurzu se rozhoduje 3 týdny před konáním kurzu. V případě zrušení kurzu Vás informuje manažerka kurzu. V případě konání kurzu obdržíte bližší organizační pokyny a rozvrh kurzu 3 týdny před konáním kurzu.

Účastníci kurzů, kteří jsou individuálními členy České společnosti pro jakost (ČSJ), mají slevu 20 % z kurzovného. Slevu mají také zaměstnanci kolektivních členů ČSJ, a to podle pravidel daných výší příspěvku kolektivního člena. Úhrada členského příspěvku se ověřuje ke dni fakturace kurzu. Zpětně sleva není nárokovatelná.

Cena kurzu nezahrnuje ubytování a stravování. Cena kurzu zahrnuje studijní materiály.

Kurzovné fakturujeme po skončení kurzu se splatností 2 týdny. Případné požadavky na úpravu fakturace uvádějte v poznámce přihlášky.

Osvědčení o absolvování kurzu je vydáno po splnění podmínek ukončení kurzu (viz jednotlivé anotace) a uhrazení kurzovného, obvykle v závěru kurzu. Vystavení duplikátu je možné za úplatu.

ČSJ si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání kurzu i na zrušení kurzu z organizačních důvodů.

Školení

Závazným odsouhlasením nabídky školení, vypracované a předložené Českou společností pro jakost, vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů Vašich zaměstnanců (jméno, příjmení, datum narození) a také s těmito obchodními podmínkami. Závazným odsouhlasením nabídky školení uzavíráte smlouvu o poskytnutí služeb tzv. distančním způsobem.

Výčet položek služeb zahrnutých v ceně školení je uveden v konkrétní nabídce dle požadavků poptávky.

Fakturace probíhá po ukončení školení podle skutečnosti, podle cenových podmínek uvedených v konkrétní nabídce. Kolektivním členům ČSJ je poskytována sleva ve výši 20 %. Úhrada členského příspěvku se ověřuje ke dni fakturace školení. Zpětně sleva není nárokovatelná. ČSJ je oprávněna uplatňovat sankci v případě nedodržení stanoveného maximálního počtu účastníků, uvedeného v nabídce.

Osvědčení o absolvování školení je vystaveno účastníkům po splnění podmínek ukončení (jak je vždy uvedeno v nabídce školení), po převzetí kopie prezenční listiny manažerkou školení a po uhrazení fakturované ceny školení. Osvědčení jsou odesílána poštou k rukám kontaktní osoby objednatele. Vystavení duplikátu je možné za úplatu.

ČSJ si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání školení i na zrušení školení v případě vzniku nepředvídatelných událostí.

ČSJ se zavazuje, že veškeré informace získané ve Vaší společnosti/organizaci v souvislosti s poskytováním služeb bude uchovávat jako důvěrné a bez souhlasu Vaší společnosti/organizace je neposkytne třetí straně.

Semináře

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce v souvislosti s Vaším zařazením do semináře a také s těmito obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky uzavíráte smlouvu o poskytnutí služeb tzv. distančním způsobem.

O naplněnosti (realizaci/zrušení) semináře se rozhoduje2 týdny před konáním semináře. V případě zrušení semináře Vás informujeme. V případě konání semináře obdržíte bližší organizační pokyny 7 dní před konáním semináře.

Účastníci semináře, kteří jsou individuálními členy České společnosti pro jakost (ČSJ), mají slevu
20 %. Slevu mají také zaměstnanci kolektivních členů ČSJ, a to podle pravidel daných výší příspěvku kolektivního člena. Úhrada členského příspěvku se ověřuje ke dni fakturace semináře. Zpětně sleva není nárokovatelná.

Cena semináře nezahrnuje ubytování a stravování.

Fakturace probíhá obvykle 2 týdny před zahájením semináře se splatností 2 týdny. Případné požadavky na úpravu fakturace uvádějte v poznámce přihlášky.

ČSJ si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání semináře i na zrušení semináře z organizačních důvodů.

Stornopoplatky

Kurzy

Veškeré změny a případná storna přihlášek přijímáme pouze písemně.

Účastník odesláním online závazné objednávky souhlasí s níže sjednanými stornopoplatky.

Jestliže účastník zruší svou účast 10 a více dní před začátkem konání závazně objednaného kurzu, nejsou účastníkovi účtovány žádné stornopoplatky. Pokud jste měli již kurz uhrazen, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět.

Jestliže účastník se nedostaví nebo zruší svou účast 9 a méně dní před začátkem konání závazně objednaného kurzu:

a) a závazně přihlášený účastník vyšle za sebe náhradníka, nejsou účastníkovi účtovány
žádné stornopoplatky. Účastník však odesílá svou žádost o zařazení náhradníka manažerce
kurzu a pouze v písemné podobě.

b) a závazně přihlášený účastník nepošle za sebe náhradníka, jsou účastníkovi účtovány
stornopoplatky ve výši 50% kurzovného.

Jestliže má účastník stále zájem o účast v kurzu, podléhá jeho rozhodnutí novému závaznému přihlášení prostřednictvím online objednávky.

Jestliže účastník nastoupí do kurzu a kurz nedokončí z vlastní viny, kurzovné ani jeho poměrná část se nevrací. V případě, že účastník projeví zájem si kurz dokončit v jiném termínu, je ČSJ oprávněna opětovně účtovat kurzovné.

Jestliže účastník nastoupí do kurzu a kurz nedokončí z viny organizátora, má nárok na vrácení poměrné části ceny kurzu. Jestliže účastník projeví zájem kurz dokončit v jiném termínu, nárok na poměrnou cenu kurzu zaniká.

Školení (in-house)

Jestliže je školení (in-house) ze strany firmy/organizace zrušeno 10 a méně dní před termínem jeho konání, jsou firmě/organizaci účtovány stornopoplatky ve výši 50 % odsouhlasené ceny školení.

Objednavatel přijetím nabídky souhlasí s výší sjednaných storno poplatků.

Seminář

Veškeré změny přihlášek a případná storna přijímáme pouze písemně.

Účastník odesláním online závazné objednávky souhlasí s níže sjednanými stornopoplatky.

Jestliže účastník zruší svou účast 10 a více dní před začátkem konání závazně objednaného semináře, nejsou účastníkovi účtovány žádné stornopoplatky. Pokud jste měli již seminář uhrazen, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět.

Jestliže účastník zruší svou účast 9 a méně dní před začátkem konání závazně objednaného semináře, jsou účastníkovi účtovány stornopoplatky ve výši 50 % z celkové ceny semináře.

Reklamace

Reklamace jsou přijímány a vyřizovány v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění). Podávají se písemnou formou řediteli úseku.

Odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne odeslání přihlášky či ode dne odsouhlasení nabídky.

Pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je třeba zaslat písemné oznámení řediteli úseku. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat:

-obchodní firmu/název, adresu sídla, emailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení objednavatele
-jasné sdělení, že odstupujete od smlouvy o poskytnutí služeb XY
-jméno a příjmení účastníka kurzu či semináře
-datum objednání (odeslání přihlášky) nebo datum odsouhlasení nabídky školení.

Pokud odstoupíte od smlouvy o poskytnutí služeb, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pokud poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, vrátíme Vám částku poníženou úměrně rozsahu poskytnutých služeb.

 

Newsletter

Pokud máte zájem odebírat novinky, přihlašte se k odebírání našeho newsletteru. » Více

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

          
Vyrobila Omega DesignOmega Design